ORGANIZACE PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA V ZS 2017/2018

 

Předmět tělesná výchova (TV) je předmětem volitelným. Podle Směrnice rektora č.39/2017 ze dne 1.5.2017 mají studenti nárok v rámci svého studia v každém semestru na 2,0 hodiny TV zdarma, za další TV se platí (ceník pro volnočasové aktivity - VČA). Na základě článku 6 Studijního a zkušebního řádu VUT je předmět TV zakončen zápočtem. Zápočtové požadavky jsou vymezeny v kartě předmětu příslušného sportu (zpravidla docházka s možnými 2 absencemi bez omluvy + aktivní účast ve výuce). Výuku TV zajišťuje Centrum sportovních aktivit VUT (CESA).

V zimním semestru 2017/2018 je organizován zápis studentů VUT do volitelného předmětu TV takto:

  •          Zápisový modul pro semestrální a blokovou výuku v 76 sportech (každý sport má v IS svoji kartu předmětu) bude otevřen ve 12.00 hodin 15.9.2017 a uzavře se ve 24.00 hodin 23.9.2017.
  •          Elektronická registrace sportů do 2 sportů bude probíhat v IS školy přes VUTlogin na adrese http://zapis.cesa.vutbr.cz . Studenti si vybrané sporty sami přihlašují, ale také si je mohou v tomto termínu odregistrovat.
  •          Začátek výuky podle semestrálních rozvrhů a programů VČA v letním semestru je v týdnu od 18.9.2017, pokud není v kartě předmětu uvedeno jinak.
  • V nabídce sportů jsou připraveny i speciální hodiny vyučované v angličtině pro zahraniční studenty – ERASMUS SPORT.
  • POZOR!!! Není možná registrace do výukových hodin přímo na sportovištích a u učitelů!!!!! Na sportovištích se lze registrovat pouze do volnočasových (VČA) aktivit. Prezenční registrace je otevřena jen do sportovních výběrů a reprezentačních týmů VUT a probíhá na první náborové hodině a do vysokoškolských lig probíhá na úvodní informační schůzce spojené s rozlosováním. Čtěte pozorně pokyny v kartě předmětu v IS nebo v propozicích http://www.cesa.vutbr.cz/studium/sportovni-akce.
  • POZOR!!! zpoplatněny jsou také sporty v zařízeních mimo VUT (plavání, potápění, vodní záchrana, gymnastika, šerm, plážový volejbal, hokej). Studenti platí na účet školy. Přihlášené, ale nezaplacené sporty, budou EO rektorátu vymáhány jako dlužná částka. Všechny potřebné informace o platbách najdete na http://www.cesa.vutbr.cz/studium .
  • Omluvy absencí (zdravotní důvody, studijní povinnosti, aj.) výhradně emailem vyučujícímu předem nebo nejpozději druhý den. Ukončení předmětu ze zdravotních důvodů pouze na základě lékařské zprávy. V kartě předmětu jsou uvedeny i možnosti náhrady zameškaných hodin. Výmaz předmětu v IS v průběhu semestru je možný ze zdravotních důvodů na základě písemné žádosti a dokladu od lékaře.
  • Volnočasové pohybové aktivity (VČA) jsou zpoplatněny podle platného Ceníku CESA nebo podle ceníků spolupracujících sportovních zařízení. V režimu VČA jsou i letní kurzy (aktivity rozšiřující semestrální nabídku výuky ve spolupráci s VSK VUT Brno). Sledujte propozice http://www.cesa.vutbr.cz/sport/175-letni-kurzy
  • Pro zájemce o celoroční sportovní vyžití  nad rámec výuky ve sportovních zařízeních VUT nebo o nabídku tělovýchovných a odborných služeb CESA slouží informace na www.sportpodpalacakem.cz

Věříme, že studenti všech fakult využijí pestré nabídky sportů na moderních a certifikovaných sportovištích školy a osvojí si zásady zdravého životního stylu a aktivního způsobu života v průběhu svého studia na VUT v Brně.

Brno, 1.9.2017                                                    Mgr. Václav Kotrbáček, vedoucí sekce fakultativní výuky

                                                                          RNDr. Hana Lepková, ředitelka CESA VUT v Brně