Rozvrhy sportů

Sporty na VUT v Brně

Semestrální nabídku pohybových a sportovních aktivit pro studenty tvoří více než 50 sportovních specializací a forem v několika výkonnostních úrovních.

Katalogové listy jednotlivých sportů nabízejí charakteristiku sportu, kontakt na garanta, semestrální rozvrh hodin včetně hodin pro volnočasové pohybové aktivity (VČA), rozvrh na zkouškové období, nabídku výukových, výcvikových, pobytových a vzdělávacích kurzů, informace o sportovní reprezentaci a odkazy s dalšími informacemi.

Zásady bezpečnosti při tělesné výchově a sportu

  1. Při provádění sportovních aktivit organizovaných CESA VUT v Brně se studenti řídí provozními řády tělovýchovných zařízení a předpisy jednotlivých kurzů a respektují pokyny učitele nebo vedoucího sportovní specializace. 
  2. Studenti respektují zásady fair play a chovají se tak, aby svým chováním nezpůsobili úmyslně jinému újmu na zdraví nebo škodu na sportovním vybavení a zařízení. 
  3. Studenti před zahájením a v průběhu všech akcí organizovaných CESA VUT v Brně nekonzumují alkoholické nápoje ani jiné omamné prostředky. 
  4. Studenti hlásí neprodleně vedoucímu výuky nebo sportovní akce poškození zdraví nebo úraz, ke kterému došlo v rámci činnosti organizované CESA VUT v Brně. 
  5. Studenti při účasti na tělovýchovné či sportovní akci organizované CESA VUT v Brně v zahraničí povinně uzavřou vlastní pojištění na léčebné výlohy.

Postup při úrazu v TV

Katalogové listy