Anketa Sportovec roku

Centrum sportovních aktivit ve spolupráci s vedením školy každoročně pořádá anketu o nejlepšího sportovce VUT v Brně. Anketa je určena pro úspěšné reprezentanty své alma mater.

Slavnostní vyhlášení těch nejúspěšnějších sportovců proběhne v prosinci na rektorátu VUT. Skvělé výkony sportovců TOP 10 budou oceněny formou mimořádných stipendií.

Z přihlášených studentů sportovců jsou dále nominováni 3 s nejlepšími akademickými úspěchy na vyhlášení Nejlepších akademických sportovců města Brna.

"Anketa SPORTOVEC ROKU 2019 je určena stávajícím studentům VUT v Brně, kteří se v roce 2019:

  • umístili na medailových pozicích v národních akademických soutěžích (AM, ČAH) - sportovní přebory vysokých škol;
  • zaznamenali výrazný úspěch v mezinárodních akademických soutěžích (LSU, ZSU, AMS, MEU);
  • obsadili přední místa ve svazových soutěžích (MČR, ME, MS, umístění ve SP, ČP);
  • případně se stali držiteli českého rekordu, apod.

 

Informace pro studenty, kteří mají vystavenou permanentku za účast v anketě Sportovec roku či reprezentanti vybraného sportu:

Permanentka je nepřenosná a vždy je potřeba předložit ISIC nebo průkaz studenta, tzn., že je zakázáno ji půjčovat nebo si na permanentku vodit jiné osoby!!!

 

Informace o správci osobních údajů

Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT v Brně“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vutbr.cz.

Informace o osobních údajích, které jsou o účastnících ankety Sportovec roku 2019 na VUT v Brně zpracovávány

Správce údajů zpracovává pro účely ankety následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti VUT v Brně:

a) Jméno a příjmení, titul

b) Osobní číslo VUT

c) Datum narození

d) Adresa místa bydliště

e) Fakulta, na které studuje

f)  E-mailová adresa

g) Číslo telefonu

h) Číslo bankovního účtu pro případnou výplatu stipendia

i)  Sport, ve kterém účastník soutěží

j)  Název sportovního oddílu účastníka

k) Výsledky z akademických soutěží

l)  Výsledky ze svazových soutěží a jiných závodů

Zákonnost zpracování osobních údajů

Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. 

Informace o době zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje účastníků ankety Sportovec roku na VUT v Brně budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby vyhlášení výsledků ankety, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů uvedených pod body f), g) a h), které nebudou po uplynutí doby 3 měsíců v listinných dokladech čitelné a z elektronické evidence budou vymazány. 

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.

Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu epodatelna@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.

Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .

 

Registrační formulář

Podmínkou účasti v Anketě Sportovec roku je vyplnění tohoto formuláře ankety ve všech jeho částech a v požadovaném termínu. Anketa 2019 probíhá od 1.9. do 31.10.2019

Uzávěrka přihlášek je 31.10. 2019 !!!!!! Formuláře zaslané po tomto termínu nemohou být do ankety zařazeny.

Zasedání hodnotící komise se uskuteční do 10 kalendářních dnů po uzávěrce ankety. Slavnostní vyhlášení proběhne v prosinci na rektorátu VUT v Brně.

UPOZORNĚNÍ: Uváděný účet pro bankovní spojení na zaslání mimořádného stipendia musí být stipendijní, evidovaný přes studijní oddělení mateřské fakulty!!!!!