Přihlášení a zápis

 

SEMESTRÁLNÍ VÝUKA - volitelný předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA

Do volitelného předmětu tělesná výchova se studenti všech ročníků denního studia na VUT v Brně (bakalářské, magisterské, doktorské) zapisují elektronicky v IS podle svého zájmu a časových možností na adrese http://zapis.cesa.vutbr.cz/:

 • Studenti si vybrané sporty sami nejen přihlašují, ale v době otevření zápisového modulu v IS mají rovněž možnost odregistrování.
 • V IS jsou karty všech 76 sportů, včetně speciálních hodin vyučovaných v angličtině pro zahraniční studenty http://www.cesa.vutbr.cz/studium/erasmus-sport.
 • Registrace do výuky přímo na sportovištích není možná. Na sportovištích si lze zaregistrovat pouze hodiny volnočasových aktivit (VČA).
 • Zvláštní režim má sportovní reprezentace VUT a dlouhodobé univerzitní ligy.
 • Do hodin s označením V (sportovní reprezentace školy) se registrují studenti zpravidla v náborové hodině nebo podle pokynů v kartě předmětu; zájemci o reprezentaci, kteří chtějí více informací kontaktují garanta sportu.
 • Do univerzitních lig se registrují studenti podle pokynů v propozicích http://www.cesa.vutbr.cz/studium/sportovní-akce a nejpozději na infomační schůzce s rozlosováním.

Pro zápis sportů bude potřeba se nejdříve přihlásit VUTloginem a VUTheslem. Pokud je neznáte, postupujte podle pokynů na této stránce https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/neznam-vut-login

 • Zápisový modul pro semestrální výuku v 76 sportech (každý sport má svoji kartu předmětu v IS) bude otevřen od 31.1.2019 (12.00 hodin) do 6.2.2019 (24.00 hodin) pro I. kolo zápisu a 13. - 14.2.2019 pro II. kolo zápisu.
 • Na základě článku 6 Studijního a zkušebního řádu VUT je předmět TV zakončen zápočtem. Zápočtové požadavky jsou vymezeny v kartě předmětu příslušného sportu (zpravidla docházka s možnými 2 absencemi + aktivní účast ve výuce). Omluvy absencí (zdravotní, studijní důvody) výhradně emailem vyučujícímu předem nebo nejpozději druhý den. V kartě předmětu jsou uvedeny i možnosti náhrady zameškaných hodin.
 • Ukončení předmětu v průběhu semestru je možné ze zdravotních důvodů pouze na základě lékařské zprávy a písemné žádosti zaslané řediteli CESA.
 • Výuka podle semestrálních rozvrhů na zimní semestr začíná v týdnu od 4.2.2019, pokud není v kartě předmětu uvedeno jinak.
 • Elektronicky zapsané hodiny TV jsou nepřenosné a studenti jsou povinni se před zahájením hodiny prokázat platným studentským průkazem s aktuální validační znímkou.
 • Informace o zapsaných sportech naleznete v IS nebo na http://zapis.cesa.vutbr.cz v části „Moje sporty!“.  

 

DOPORUČENÝ POSTUP při elektronickém zápisu do semestrální výuky:

 • Nejdříve si pozorně přečtěte všechny informace k zápisu volitelného předmětu TV zavěšené na www.cesa.vutbr.cz/studium a v aktuální nabídce volitelných předmětů ve fakultním IS a podle nich potom postupujte. 
 • Rozvrhy k nahlédnutí od 21.1.2019 na http://www.cesa.vutbr.cz/sport.
 • Nabídka pohybových aktivit je pestrá a uspokojí převážnou část studentů. Ve více jak 76 specializacích je připraveno téměř 10 000 míst. V rozvrhových hodinách je rozlišena sportovní výkonnost (R, K – rekreačně kondiční lekce bez rozlišení výkonnosti, Z - začátečníci s intenzivním výcvikem, MP – mírně pokročilí, P – středně pokročilí se zdokonalovacím výcvikem, V – sportovní výběry a reprezentace, S – zdravotní a léčebná TV, relaxace a regenerace)
 • K zápisu do TV musíte být přihlášeni do studisu. Včas si zajistěte přihlašovací údaje. Přihlášení můžete vyzkoušet na https://vutbr.cz/studis .
 • Zápisový systém je otevřen vždy na začátku semestru (Časová struktura akademického roku CESA) a je nastaven tak, že si každý student může zapsat maximálně 2 sporty.
 • Studenti jsou povinni v úvodu semestru (Časová struktura akademického roku CESA) zrušit svoje registrace v IS, pokud přestanou mít zájem o zapsané hodiny volitelného předmětu nebo jim rozvrhové kolize neumožní zapsané hodiny TV navštěvovat a tak uvolnit místa pro další zájemce.
 • POZOR: Není možná prezenční registrace přímo do semestrální výuky na sportovištích!
 • V zápočtovém týdnu na konci každého semestru bude zapsaným studentům udělen zápočet (docházka + aktivní účast na výuce; povoleny 2 neomluvené absence; omluvy z výuky písemně vyučujícímu/garantovi sportu). 
 • Současně s pokyny pro elektronický zápis si prostudujte Pokyny pro platby a postupujte podle nich.
 • Dodržujte uvedené termíny pro zápis i platby, v termínu neuhrazené registrace sportů budou zrušeny (Časová stuktura akademického roku CESA)!!!!

 

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ODHLÁŠENÍ ze semestrální výuky

 • Odhlášení elektronicky zapsaných hodin TV v IS je možné individuálně, jen v době otevření modulu pro zápis. Využijte včas možnosti odhlášení a uvolněte místo dalším zájemcům.
 • Odhlášení zaplacených hodin na školní účet, vrácení peněz nebo vyřízení doplatků vyřizuje do konce 4. týdne výuky ve svých úředních hodinách paní Špinková (ředitelství CESA). Platbu lze vrátit pouze na stipendijní účet uvedený v IS a potvrzený na studijním oddělení příslušné fakulty.
 • Zrušení účasti v TV v průběhu semestru je možné u ředitele CESA školním emailem ze zdravotních důvodů (kopie lékařské zprávy v případě úrazu, dlouhodobé nemoci, aj.) Formulář žádost o zrušení TV.
 • Při rozvrhových kolizích lze po dohodě s vyučujícím provést výměnu navštěvovaných hodin v průběhu semestru.

 

 

Brno 2.1.2019