Přihlášení a zápis

 

SEMESTRÁLNÍ VÝUKA - volitelný předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA

Do volitelného předmětu tělesná výchova se studenti všech ročníků denního studia na VUT v Brně (bakalářské, magisterské, doktorské) zapisují elektronicky v IS podle svého zájmu a časových možností na adrese http://zapis.cesa.vutbr.cz/:

 •          Studenti si vybrané sporty sami nejen přihlašují, ale v době otevření IS rovněž odregistrovávají.
 •          V IS jsou karty všech 76 sportů, včetně speciálních hodin vyučovaných v angličtině pro zahraniční studenty http://www.cesa.vutbr.cz/studium/erasmus-sport.
 •          Registrace do výuky přímo na sportovištích není možná. Na sportovištích si lze zaregistrovat pouze hodiny volnočasových aktivit (VČA).
 •          Zvláštní režim má sportovní reprezentace VUT a dlouhodobé vysokoškolské ligy.
 •          Do hodin s označením V se registrují studenti v první náborové hodině (sportovní reprezentace školy).
 •          Do vysokoškolských lig se registrují studenti podle pokynů v propozicích http://www.cesa.vutbr.cz/studium/sportovní-akce a nejpozději na infomační schůzce s rozlosováním.

Pro zápis sportů bude potřeba se nejdříve přihlásit VUTloginem a VUTheslem. Pokud je neznáte, postupujte podle pokynů na této stránce https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/neznam-vut-login

 •          Zápisový modul pro semestrální výuku v 76 sportech (každý sport má svoji kartu předmětu v IS) bude otevřen od 2.2.2018 (12.00 hodin) do 10.2.2018 (24.00 hodin).
 •          Na základě článku 6 Studijního a zkušebního řádu VUT je předmět TV zakončen zápočtem. Zápočtové požadavky jsou vymezeny v kartě předmětu příslušného sportu (zpravidla docházka s možnými 2 absencemi + aktivní účast ve výuce). Omluvy absencí (zdravotní, studijní důvody) výhradně emailem vyučujícímu předem nebo nejpozději druhý den. Ukončení předmětu ze zdravotních důvodů pouze na základě lékařské zprávy. V kartě předmětu jsou uvedeny i možnosti náhrady zameškaných hodin.
 •          Výuka podle semestrálních rozvrhů na letní semestr začíná v týdnu od 12.2.2018, pokud není uvedeno jinak v kartě předmětu (např. v LS posun začátku u venkovních sportů).
 •          Elektronicky zapsané hodiny TV jsou nepřenosné a studenti jsou povinni se před zahájením hodiny prokázat platným studentským průkazem (aktuální validační známka).
 •          Informace o vámi zapsaných sportech naleznete v IS nebo http://zapis.cesa.vutbr.cz v části „Moje sporty!“.  

 

DOPORUČENÝ POSTUP při elektronickém zápisu do semestrální výuky:

 • Nejdříve si pozorně přečtěte všechny informace k zápisu volitelného předmětu TV zavěšené na www.cesa.vutbr.cz/studium a v aktuální nabídce volitelných předmětů ve fakultním IS a podle nich potom postupujte. Rozvrhy k nahlédnutí od 21.1.2018. na http://www.cesa.vutbr.cz/sport .
 • Nabídka pohybových aktivit je pestrá a uspokojí převážnou část studentů. Ve více jak 76 specializacích je připraveno téměř 10 000 míst. V rozvrhových hodinách je rozlišena sportovní výkonnost (R, K – rekreačně kondiční lekce bez rozlišení výkonnosti, Z - začátečníci s intenzivním výcvikem, MP – mírně pokročilí, P – středně pokročilí se zdokonalovacím výcvikem, V – sportovní výběry a reprezentace, S – zdravotní a léčebná TV, relaxace a regenerace)
 • K zápisu do TV musíte být přihlášeni do studisu. Včas si zajistěte přihlašovací údaje. Přihlášení můžete vyzkoušet na https://vutbr.cz/studis .
 • Zápisový systém je otevřen první výukový týden a je nastaven tak, že si můžete zapsat maximálně 2 sporty. Zájemci o další hodiny sportovních aktivit využijí nabídku placených volnočasových aktivit (VČA)
 • Studenti jsou povinni v průběhu prvního výukového týdne zrušit svoje registrace v IS, pokud přestanou mít zájem o zapsané hodiny volitelného předmětu nebo jim rozvrhové kolize neumožní zapsané hodiny TV navštěvovat a tak uvolnit místa pro další zájemce.
 • POZOR: Není možná prezenční registrace přímo do semestrální výuky na sportovištích!
 • V zápočtovém týdnu na konci každého semestru bude zapsaným studentům udělen zápočet (docházka + aktivní účast na výuce; povoleny 2 neomluvené absence; omluvy z výuky písemně vyučujícímu/garantovi sportu). 
 • Současně s pokyny pro elektronický zápis si prostudujte Pokyny pro platby a postupujte podle nich:
  • dvě výukové hodiny TV v zařízeních školy jsou bez poplatku,
  • v aktivitách mimo sportovní zařízení VUT si studenti připlácejí,
  • třetí a další zápis v zařízeních školy je zpoplatněn podle ceníku nájmů a tělovýchovných služeb jako volnočasová aktivita (VČA).
 • Dodržujte uvedené termíny pro zápis i platby!!!!

 

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ODHLÁŠENÍ ze semestrální výuky

 • Odhlášení elektronicky zapsaných hodin TV v IS je možné individuálně, jen v době otevření modulu pro zápis – pouze v prvním týdnu každého semestru. Využijte včas možnosti odhlášení a uvolněte místo dalším zájemcům.
 • Odhlášení zaplacených hodin na školní účet, vrácení peněz nebo vyřízení doplatků vyřizuje do konce 4. týdne výuky ve svých úředních hodinách paní Špinková (ředitelství CESA). Platbu lze vrátit pouze na stipendijní účet uvedený v IS a potvrzený na studijním oddělení příslušné fakulty.
 • Zrušení účasti v TV v průběhu semestru je možné u ředitele CESA školním emailem (uvedení důvodu + lékařská zpráva v případě úrazu, dlouhodobé nemoci, aj.). Formulář žádost o zrušení TV.

 

REGISTRACE DO TŘETÍ A DALŠÍ HODINY tělesné výchovy v semestru

Studenti, kteří mají zájem o další hodiny TV, si tyto hodiny zapisují prezenčně přímo na sportovištích (pokud to dovolí kapacita sportoviště) a podle pokynů v registraci jsou povinni za ně uhradit poplatek dle aktuálního ceníku. 

 • Návštěva výukových hodin (mimo elektronický zápis) je možná i v průběhu semestru, ale jen v omezeném množství. O vstupu na sportoviště a zapojení do programu hodiny rozhoduje vyučující. Pokud to dovolí kapacita sportoviště, je možné se souhlasem vyučujícího využít volná místa za poplatek dle aktuálního ceníku (platí se jednotlivé vstupy nebo se využívají permanentky VČA).

Studenti mají v době studia na VUT možnost využití kvalitních odborných služeb CESA  a bohaté nabídky kurzů celoživotního vzdělávání.

 

aktualizace 10.1.2018, Brno