PAZedu I 2013

Edukační konference „Pohybový aparát a zdraví“    Brno    2013      CESA VUT a ČSTL

Pohybový aparát a zdraví. Vybrané kapitoly ze sportovní medicíny. Brno, 2013, Paido. 185 s. Recensováno. ISBN978-80-7315-241-3

TISKOVÁ ZPRÁVA

V Brně na VUT se diskutovalo o pohybu v souvislosti s jeho možnými pozitivními či negativními vlivy na zdraví člověka.

V termínu 13. – 14. září 2013 se do Brna sjeli odborníci zabývající se pohybovým aparátem člověka v souvislosti s jeho zdravím. Během dvou dnů zaznělo 22 odborných přednášek, uskutečnilo se 7 praktických workshopů. V rámci programu konference formou přednášky firmy Milon-Circle byla představena nová alternativa kondičního tréninku a uskutečnila se stánková prezentace 7 firem. Vše se uskutečnilo v zrekonstruovaných prostorách Fit centra Machina, na Kolejní ul. č. 2 v Brně, Králově Poli.

Pohybový aparát a zdraví byl název dvoudenní konference, kterou pořádala Česká společnost tělovýchovného lékařství společně s Centrem sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně. Mezioborová konference se konala za spolupráce Institutu fyzioterapie, balneologie a léčebné rehabilitace v Piešťanech, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno a České komory fitness.

Cílem konference bylo posílení mezioborového dialogu o pohybovém aparátu, sportu a zdraví. Pohyb, sportovně pohybové aktivity, tělesná výchova i sport jsou pro člověka velmi přínosné, přitom však přináší i jisté riziko ohrožení, které pomáhá řešit sportovní medicína a zejména její obor tělovýchovné lékařství. Účastníci konference se snažili v živých diskusích v sále i mimo něj poukázat na souvislosti pohybu a zdraví a současně upozornit na problémy, které s sebou právě tyto faktory mohou přinášet.  Mezioborovost konference byla zajištěna účastí 92 odborníků, kteří aktivně působí ve sportovní sféře - tělovýchovní, sportovní a praktičtí lékaři, trenéři a učitelé tělesné výchovy, instruktoři a lektoři fitness, manažeři sportovních a pohybových aktivit, studenti oborů: rekreologie, managementu sportu, managementu v tělesné kultuře.

Konference splnila představy organizátorů a na základě odezvy účastníků se plánuje další edukační akce v roce 2015.

V Brně 21. 9. 2013                                           RNDr. Hana Lepková, ředitelka CESA VUT v Brně