Spolupráce, partneři a vystavovatelé

Spolupráce:

Katedra telesnej výchovy FF, Univerzita Mateja Béla Banská Bystrica

Katedra telesnej výchovy a športu má oddelenia odboru telesnej výchovy a všeobecnej telesnej výchovy. Katedra realizuje štúdium v rámci študijných odborov Šport, Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a Telesná výchova (bakalárske a magisterské formy). Vedecký výskum katedry je zameraný predovšetkým na školskú telesnú výchovu a športovú prípravu v úzkej väzbe na tréningový proces najmä v ŠK UMB. Výskumné výsledky katedry sa verifikujú predovšetkým športovými úspechmi, vystúpeniami na odborných seminároch a konferenciách a publikačnými aktivitami na domácej a medzinárodnej úrovni.

 

Ústav telesnej výchovy a sportu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Jeho poslaním je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania študentom UPJŠ v Košiciach oblasti športu a rekreácie. Zabezpečuje výučbu v dennej aj externej forme v bakalárskom študijnom programe Šport a rekreácia. Pripravuje vysokoškolsky vzdelaného absolventa pre praktické pôsobenie v oblasti športu, konkrétne športu pre všetkých a pohybovej rekreácie. Súčasne zabezpečuje kreditovú telesnú výchovu, nepovinnú telesnú výchovu i odborné kurzy pre študentov všetkých piatich fakúlt UPJŠ v Košiciach. Športové aj telovýchovné vyžitie zamestnancov. Podieľa sa na vedeckých aj medzinárodných aktivitách, rozvíjaní vedeckovýskumnej činnosti zameranej na šport, rekreáciu, turizmus a spoločenskovedné disciplíny.

 

Katedra Adaptowanej Aktywności Fizycznej AWF Poznaň

Katedra zabezpečuje výuku tělesné výchovy pro studenty se specifickými poruchami učení a současně zabezpečuje i studijní obor Speciální pedagogika.

 

Střední zdravotnická škola Jaselská Brno 

Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletých oborů sociální činnost, zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Možnost večerního studia. Je zapojena do projektu Škola podporující zdraví.

 

FF VFU Brno

Česká asociace univerzitního sportu

Česká společnost tělovýchovného lékařství

Poradenské centrum Alfons VUT v Brně

Liga vozíčkářů Brno