Projekty CESA

CESA je v rámci vědeckých, odborných a tvůrčích aktivit řešitelem řady Rozvojových projektů, Evropských strukturálních fondů a projektů v oblasti odborných služeb. Nad řadou z nich převzaly záštitu nebo jsou partnery statutární město Brno, Jihomoravský kraj a profesní sdružení, organizace nebo firmy.

Do realizačních týmů a odborných činností jsou vedle akademických pracovníků a zaměstnanců CESA zapojeni i studenti studijního bakalářského oboru Management v tělesné kultuře.

 

PROJEKTY VĚDECKÉ

Zatím neřešíme

 

PROJEKTY ROZVOJOVÉ

CESA VUT v Brně je od roku 2009 zapojena do řešení RP a IRP zaměřených na tato témata:

  • Podpora talentovaných studentů 
  • Spolupráce VUT se ZŠ, SŠ a VOŠ 
  • Mezinárodní spolupráce VUT v Brně   
  • Podpora mezinárodní mobility AP   
  • Podpora rozvoje na U3V     
  • Inovace předmětů     

 

OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).


1) MODERNÍ A OTEVŘENÉ STUDIUM TECHNIKY (MOST)

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430

Projekt CESA je zaměřen na přípravu akreditace nového kombinovaného studijního programu Sportovní technologie, na rozšíření odborných kompetencí učitelů a na internacionalizaci výuky. Tento projekt je součástí celoškolského projektu a je řešen ve spolupráci s FEKT. Období řešení 2017 – 2021.

Administrativní tým CESA  

   RNDr. Hana Lepková                               lepkova@cesa.vutbr.cz

   Ing. Eliška Žáková                                  zakova@ro.vutbr.cz

   Ing. Jitka Zouharová                               zouharova@cesa.vutbr.cz

Odborný tým CESA             

   doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.       blahutkova@cesa.vutbr.cz

   doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.               korvas@cesa.vutbr.cz

   Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.                           stastny@cesa.vutbr.cz

   doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.                 kolarova@feec.vutbr.cz 

 

2) INFRASTRUKTURÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÚKY PRO NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM SPORTOVNÍ TECHNOLOGIE NA VUT V BRNĚ (ERDF)

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016_0002447

Projekt CESA řeší dobudování infrastruktury laboratoří pro odbornou výuku studentů v novém kombinovaném studijním programu Sportovní technologie. Projekt je řešen ve spolupráci s FEKT. Období řešení 2017 – 2021.

Administrativní tým CESA

   doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.                 korvas@cesa.vutbr.cz

   Mgr. Jan Pavelka, Ph.D.                             hanpav@gmail.com 

   Ing. Gabriela Petrovičová                           petrovicova@feec.vutbr.cz 

   Ing. Věra Lyčková                                     lyckova@feec.vutbr.cz 

Odborný tým CESA                         

   Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.                             stastny@cesa.vutbr.cz

 

3) PODPORA ROZVOJE STUDIJNÍHO PROSTŘEDÍ                          

Projekt CESA se zabývá modernizací a inovací sportovní infrastruktury pro vybrané sporty a je dílčí částí celoškolského projektu. Období řešení 2018 a 2019.

Administrativní tým CESA

   RNDr. Hana Lepková                                  lepkova@cesa.vutbr.cz

   Mgr. Jan Šťastný                                        stastny@cesa.vutbr.cz

Odborný tým CESA

 

OP VK

2010 – 2013 OP VK - inovace studijního oboru management v tělesné kultuře

2011 – 2014 OP VK – inovace studijního oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu práce

2012 – 2015 OP VK - InTeg - Integrační centrum podpory a poradenství na VUT v Brně

 

SPECIFICKÝ VÝZKUM

Zatím neřešíme

 

DALŠÍ PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Kardiovize 2030                               řešitel doc.Korvas

Výzkumný projekt CESA je součástí projektu KARDIOVIZE BRNO 2030 (FNUSA Brno) jehož cílem je realizací preventivního programu dosáhnout snížení kardiovaskulární mortality a morbidity obyvatel okresu Brno – město.

Cílem výzkumného projektu Kardiovize 2030 je zjištění prevalence hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění obyvatel okresu Brno – město na základě vyšetření náhodného reprezentativního vzorku 2000 osob věku 25 – 64 let a hodnocení ročních nákladů zdravotní péče a souvislost tohoto ukazatele s kardiovaskulárními rizikovými faktory.

Úkolem CESA VUT je zajistit realizaci intervenčních programů u vybrané skupiny monitorovaných jedinců v hlavním šetření KARDIOVIZE 2030.

Motto: „Pravidelná pohybová aktivita se považuje za základní, nejjednodušší a nejlevnější prevenci zdravotních potíží“.

 

Longitudinální studie ultra-vytrvalostních sportovců     řešitel Mgr. Chlíbková

Zdraví 2020         pracovní skupina RNDr. Lepková, doc. Korvas