Příměstské tábory v době prázdnin

2019

Registrace byla spuštěna 18. února od 12:00. Všechny termíny jsou již plné. Důležité je, aby vám přišlo potvrzení o registraci (pokud nedojde obratem, registrace neproběhla). Další informace přihlášeným budou zaslány začátkem června.

NÁHRADNÍCI

Pokud byste chtěli být náhradníky na některý z táborů, pište na bridlova@cesa.vutbr.cz Nemůžeme místo zaručit, ale podle pořadí zájemců se Vám ozveme hned, když se místo dle Vašeho zájmu uvolní.

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů účastníků příměstských táborů pořádaných Vysokým učením technickým v Brně

Informace o správci osobních údajů

Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT v Brně“) v souvislosti s účinností výše uvedeného Nařízení (dále i „Nařízení GDPR“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vutbr.cz.

 

Informace o osobních údajích, které jsou o účastnících příměstských táborů zpracovávány

Správce údajů zpracovává za účelem organizace příměstských táborů následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou účastníci (nezletilé osoby) a jejich zákonní zástupci (rodiče):

a)     Jméno (popřípadě další jména) a příjmení účastníka

b)     Datum narození

c)     Adresa bydliště

d)     Jméno a příjmení rodiče (rodičů) účastníka

e)     Telefon a e-mail rodiče (rodičů)

f)     Kontakt na rodiče v době konání tábora

g)     Osobní údaje a údaje o zdravotním stavu účastníka (zvláštní kategorie údajů) uvedené v posudku o zdravotní způsobilosti účastníka vydaném registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb

h)     Osobní údaje uvedené ve výpisu z posudku o zdravotní způsobilosti účastníka

i)     Číslo bankovního účtu rodiče, pokud byla úhrada za tábor provedena bankovním převodem.

 

Zákonnost zpracování osobních údajů a zvláštních kategorií osobních údajů

Právním důvodem pro zpracování výše uvedených osobních údajů uvedených pod body a) až f) a i) je smlouva, která vznikla na základě akceptace přihlášky dítěte na příměstský tábor pořádající institucí. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů a zvláštních kategorií osobních údajů účastníka uvedených pod body g) a h) je zákon (paragrafy 9 až 11a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Informace o době zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje účastníků, resp. jejich rodičů, uvedených pod body a) až d) a i) budou uchovávány po dobu 10 let od data konání akce, poté budou příslušné dokumenty s osobními údaji posouzeny a buď předány do archivu VUT v Brně, nebo skartovány. Osobní údaje uvedené v bodech e), f) a h) budou uchovávány po dobu 6 měsíců od konání příměstského tábora, poté budou z příslušných dokumentů vymazány. Posudek o zdravotní způsobilosti účastníka bude po ukončení akce vrácen rodičům účastníka.

 

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.

Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu epodatelna@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.

Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .

 

 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT

Technická 2896/2, 616 69 BRNO, IČ: 00216305  -  DIČ: CZ00216305,www.cesa.vutbr.cz