Sportovní kroužky

2019/20

Atletická všestrannost     7.2.2020 - 19.6.2020, pátek 15:00 - 16:00, tělocvičny Purkyňova

Bouldering - mírně pokročilí + začátečníci      7.2.2020 - 19.6.2020, pátek 14:00 - 15:00, Boulder centrum VUT

Bouldering - pokročilí (plno)    7.2.2020 - 19.6.2020, pátek 15:00 - 16:00, Boulder centrum VUT

       Registrace bude spuštěna 15.1.2020 ve 12:00hod.

POZOR!!!

Pokud Vám po přihlášení dětí přijde potvrzení o registraci, tak je vše v pořádku a počítáme s Vámi. Pokud ne, stala se chyba, napište nám a napravíme to nebo zkuste přihlášku odeslat znovu!!!

 

 

Před přihlášením dětí do sportovních kroužků se seznamte s informacemi o ochraně osobních údajů:

Informace o zpracování osobních údajů účastníků Sportovních pátků Centra sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů

Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT v Brně“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vutbr.cz.

Informace o osobních údajích, které jsou o účastnících Sportovních pátků Centra sportovních aktivit VUT v Brně zpracovávány

Správce údajů zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou účastníci Sportovních pátků a jejich rodiče:

a)     Jméno a příjmení účastníka (dítěte, mladistvého)

b)     Věk dítěte (mladistvého)

c)     Jméno a příjmení rodiče (rodičů)

d)     E-mailová adresa rodiče

e)     Číslo telefonu rodiče

f)     Číslo bankovního účtu rodiče, pokud je účastnický poplatek za akci hrazen bankovním převodem 

Zákonnost zpracování osobních údajů

Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. 

Informace o době zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje účastníků Sportovních pátků a jejich rodičů budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let data konání akce, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů uvedených pod body d) a e), které nebudou po uplynutí doby 3 měsíců v listinných dokladech čitelné a z elektronické evidence budou vymazány.  

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.

Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu epodatelna@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.

Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .

 

 

Děti - bouldering - závody 2016