Vědecká rada (VR) je samosprávným orgánem vysokoškolského ústavu CESA. VR provádí svoje činnosti v souladu se Statutem CESA. Činnost VR se řídí Jednacím řádem Vědecké rady Centra sportovních aktivit a Etickým kodexem VUT.

Úkolem VR je posuzování rozvoje ústavu v oblasti pedagogické, vědecké, výzkumné, vývojové a tvůrčí ve vazbě na přípravu a realizaci vlastního kombinovaného bakalářského studijního programu s praktickým zaměřením.

VR schvaluje návrhy studijních programů, na kterých se má CESA podílet nebo které mají být na CESA uskutečňovány, schvaluje členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky bakalářských studijních programů, projednává dlouhodobý/strategický záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti CESA a jeho aktualizace a Výroční zprávu CESA o činnosti a hospodaření před předložením AS VUT.

Do vědecké rady jmenuje ředitel CESA přední odborníky vysokoškolského ústavu a univerzitních součástí podílejících se na studijním programu a odborníky z praxe. Minimálně třetinu jejích členů tvoří vědci a odborníci z pracovišť mimo školu.


Kontaktní údaje

Vědecká rada
Centrum sportovních aktivit
Technická 2896/2, Královo Pole, 61669 Brno

+420 54114 2281
cesa_vr@vut.cz

Odpovědnost: Ing. Jan Brada