Detail předmětu

Elektrotechnický seminář

CESA-SELSAk. rok: 2021/2022

Předmět umožní absolventům gymnázií a dalších neelektrotechnických SŠ porozumět základům elektrotechniky a získat praktické dovednosti při realizaci jednoduchých laboratorních experimentů.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat vlastnosti ideálních a reálných prvků obvodu,
- zapojit jednoduché úlohy podle zadaného schématu,
- změřit a diskutovat hodnoty elektrických veličin ve stacionárních obvodech,
- definovat pojmy jako fázor, impedance
- popsat a vysvětlit pojmy činný, jalový a zdánlivý výkon, účiník, účinnost.
- aplikovat obvodový simulátor pro řešení jednoduchých obvodů,
- analyzovat jednoduché stacionární obvody,
- diskutovat vlastnosti magnetických materiálů,
- vysvětlit základní principy číslicových měřicích přístrojů a pojmenovat jejich jednotlivé části,
- vypočítat chování jednoduchých obvodů RLC při přechodném ději,
- vypočítat jednoduchý magnetický obvod.
Ověření znalostí a schopností řešit zadané úlohy se provádí kontrolou předložených výsledků v technické zprávě.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. V rozsahu použitého matematického aparátu by měl být student schopen:
- úpravy matematických výrazů na úrovni sš matematiky;
- vypočítat řešení soustavy jednoduchých lineárních rovnic;
- být schopen používat matematiku v oboru komplexních čísel;
- vypočítat derivaci, určitý a neurčitý integrál jednoduchých lineární funkcí jedné proměnné a základních goniometrických funkcí.

Literatura

DĚDKOVÁ, J.; STEINBAUER, M.; KALÁB, P. Elektrotechnický seminář. Brno: CERM Brno, 2009. s. 1-100. ISBN: 978-80-214-3841- 5. (CS)
BRANČÍK, L. Elektrotechnika 1. VUT v Brně: VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.) (CS)
SEDLÁČEK, J., VALSA, J. ELEKTROTECHNIKA II. Brno: VUT Brno , FEKT, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2573- 3. (CS)
BASTIAN, P. a kol. Praktická elektrotechnika. Europa-Sobotáles, Praha 2004 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Forma výuky je kombinovaná - každá výuka obsahuje úvodní přednášku a je doplněna početním případně i laboratorním cvičením. Předmět využívá eLearning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je nutné změřit a vyhodnotit předepsaný počet laboratorních úloh a vypracovat zadaný počet výpočetních příkladů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět umožní absolventům gymnázií a dalších neelektrotechnických SŠ porozumět základům elektrotechniky a získat praktické dovednosti při realizaci jednoduchých laboratorních experimentů.

1. Organizační pokyny. Zapojování přístrojů, zápis a zpracování naměřených hodnot. Úvod do elektrotechniky
2. Výroba, přenos a rozvod el. energie. Trojfázová soustava
3. Ideální a reálné obvodové prvky RLC. Základní obvodové zákony. Měření odporu, proudu, napětí a výkonu
4. Stacionární ustálený stav: metoda postupného zjednodušování, děliče napětí a proudu, reálné zdroje elektrické energie
5. Časově proměnné veličiny: základní parametry, harmonická analýza, spektrum
6. Harmonický ustálený stav: symbolická metoda analýzy lineárních obvodů, obvodové zákony v symbolickém tvaru, impedance, admitance
7. Harmonický ustálený stav: metoda postupného zjednodušování, výkon a účiník
8. Harmonický ustálený stav: laboratorní měření
9. Vlastnosti pasivních lineárních obvodů 1. a 2. řádu. Kmitočtové filtry, rezonanční obvody
10. Přechodné děje v lineárních obvodech 1. a 2. řádu
11. Úvod do číslicové techniky: základní pojmy, převodníky AČ a ČA, číslicové měřicí přístroje
12. Magnetické obvody: základní parametry, základní zákony, magnetické obvody s permanentními magnety, transformátory, řešení magnetických obvodů.
13. Simulátory elektrických obvodů. MicroCap.

Získání elektrotechnické kvalifikace je nutnou podmínkou účasti na laboratorní výuce. Tato kvalifikace má platnost omezenu pouze na dílny a laboratoře FEKT a CESA a doba platnosti je 3 roky. Různá osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci získaná mimo VUT se neuznávají.

Aktuálně jsou studenti FEKT seznamováni s bezpečnostními předpisy dle Směrnice děkana FEKT: Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy podle ČSN EN 50 110-1 ed. 2, ČSN EN 50191 ed. 2, ČSN EN 61140 ed. 2, ČSN 33-2000-4-41 ed. 2 a norem souvisejících a zásady práce studentů v laboratořích a dílnách FEKT.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy elektrotechniky. V rámci laboratorní části výuky si pak studenti osvojí zásady realizace praktických experimentů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích, ve kterých probíhá laboratorní výuka, je povinná. Řádně omluvenou zameškanou výuku lze po domluvě s vyučujícím nahradit, obvykle v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš