Detail předmětu

Kinantropologie

CESA-SKNPAk. rok: 2021/2022

Posluchač získá základní vědomosti o tělesné kultuře, kinantropologii, antropomotorice, tělesné výchově, pohybových aktivitách, psychologii sportu, vývoji lidské motoriky, které jsou nezbytné pro pochopení práce technika sportovních technologií. Bude definován obsah tělesné kultury a kinantropologie, vysvětleny základní vědecké otázky oborů zabývajících se příčinami, užitím a důsledky lidského pohybu.

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen:
- vysvětlit základní pojmy v oboru tělesné kultury a kinantropologie
- popsat systém sportu, tělesné výchovy, pohybových aktivit, tělesných cvičení
- vysvětlit základy tělesné kultury, kinantropologie, antropomotoriky a vědecké otázky těchto oborů
- vysvětlit pojem tělesná cvičení, pohybové aktivity, jejich klasifikaci, pohybovou strukturu, vztah mezi tělesnými cvičeními a prostředím
- popsat ontogenezi motoriky člověka, etapy motorického učení, vysvětlit strukturu motorických schopností a dovedností
- vysvětlit potřebu hodnocení v kinantropologii, antropomotorice a potřebu vytvářet kritéria pro hodnocení
- popsat využívání motorických testů, vysvětlit antropometrická měření ve sportu a tělesné výchově
Student umí:
- popsat situační proměnné pro měření osobnosti ve sportu,
- poznat potřeby sportovce ze společensko-vědních aspektů,
- uplatnit naučené znalosti v souvislosti s oborovými disciplínami,
- řídit individuální i skupinové vyšetření v prostředí sportu,
- umí sestavit testovou baterii pro měření veřejnoprávního zdraví z pohledu pohybové aktivnosti populace,
- umí zhodnotit výsledky měření v souvislosti se společenskými potřebami.
Student zná:
- diagnostické metody z oblasti společensko-vědních oborů se zaměřením na tělesnou výchovu a sport,
- zákonitosti vývoje osobnosti ve sportovním prostředí,
- metodické postupy, které se uplatňují při práci s klientem ve sportovním prostředí,

Písemnou zkouškou se ověřuje, zda je absolvent předmětu schopen:
- vysvětlit základní poznatky, pojmy z obsahu tělesné kultury, kinantropologie a jejich vztahy
- popsat etapy motorického učení člověka, uvést praktické příklady, popsat strukturu pohybových schopností a dovedností a vztahy mezi nimi
- vysvětlit typologii tělesných typů člověka, rozdělit a popsat motorické testy, uvést účel a příklady jejich použití
- uvést praktické příklady antropometrických měření v tělesné kultuře

Literatura

Hájek J. Antropomotorika. Praha UK – Pedagogická fakulta, 2001 (CS)
Měkota, K., Cuberek,R. Pohybové dovednosti, činnosti, výkony. 1. vyd. Olomouc: UP v Olomouci, 2007 (CS)
Komeštík, B. Kinantropologie - Antropomotorika - Metodologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006 (CS)
Měkota, K., Novosad,J. Motorické schopnosti. 1.vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005 (CS)
Blahutková, M., Jonášová, D. & Ošmera, M. (2015). Duševní zdraví a pohyb. Brno: CERM akad. Nakl.
Slepička, P., Hošek, V. & Hátlová, B. (2006). Psychologie sportu. Praha: Karolinum.
Úvod do pedagogického výzkumu.(2000). Edited by Peter Gavora. Brno: Paido.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška, seminář, samostudium.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočtový test 80 %. Samostatná seminární práce 20 %.
Zápočtový test ověřuje znalosti ze základní pojmů a orientaci v problematice vztahů mezi pohybovou aktivitou, zdatností a zdravím.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Posluchač získá základní vědomosti o tělesné kultuře, kinantropologii, antropomotorice, tělesné výchově, pohybových aktivitách, psychologii sportu, vývoji lidské motoriky, které jsou nezbytné pro pochopení práce technika sportovních technologií. Bude definován obsah tělesné kultury a kinantropologie, vysvětleny základní vědecké otázky oborů zabývajících se příčinami, užitím a důsledky lidského pohybu.

1. Tělesná kultura jako společenský jev, definování pohybové aktivity, její základní druhy a formy, organizace a řízení ve sportu, systém tělesné výchovy, tělesných cvičení a pohybových aktivit a jejich struktura
2. Filozofické základy tělesné výchovy a sportu, tělesná aktivnost a její postavení v současné společnosti, společenský význam tělesné výchovy a sportu a sociální působení pohybových aktivit na člověka, na společnost, edukační procesy
3. Sportovní psychologie a její uplatnění v současném sportu, výkon, osobnost sportovce
4. Vývoj lidské motoriky, principy motorického učení, kondiční pohybové schopnosti, koordinační a hybridní pohybové schopnosti; Pohybové dovednosti; Motorické testy, jejich validita, reliabilita a objektivita
5. Základní způsoby a metody zjišťování zdatnosti člověka; Základy sportovní antropologie (antropometrie), tělesný typ, somatotyp; Předpoklady k pohybové činnosti člověka; Faktory limitující tělesnou zdatnost; Srovnání výsledků antropomotorických výzkumů v ČR a v zahraničí
6. Sportovní psychologie a její uplatnění v současném sportu, výkon, výkonnost, aspirace; Osobnost sportovce; Práce s klientem a se skupinou
7. Diagnostické metody v prostředí společensko-vědních oborů se zaměřením na tělesnou výchovu a sport
8. Sport a projekty ve společenském prostření pohybových aktivit; Strategické koncepce v projektovém managementu v konkurenčním společenském prostředí
9. Téma – hledání a výběr, volba strategie, struktura a návrh projektu odborné práce, struktura teoretické, teoreticko – empirické práce.
10-12. Metody získávání dat v kinantropologii. Metody zpracování dat. Interpretace výsledků v kinantropologii.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o systému věd v tělesné kultuře a kinantropologii, jejich obsahu a základních vědeckých otázkách. Naučit studenty pracovat s poznatky ze společensko-vědní oblasti při profesionálně orientované činnosti, zejména ve sportovním průmyslu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky, seminář, 80 % povinná účast.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš