Detail předmětu

Sportovní trénink

CESA-SSPTAk. rok: 2021/2022

Ve výuce předmětu Sportovní trénink se syntetizují teoretické poznatky z absolvovaných předmětů Anatomie, Funkční anatomie, Fyziologie, Fyziologie tělesné zátěže, Kinantropologie, Biomechanika a rozvíjí v teoretických a praktických tématech problematiku adaptace lidského organizmu na různé typy podnětů pro různé sportovní výkony. Student se seznámí se základními principy sportovního tréninku, pochopí zákonitosti rozvoje a udržení trénovanosti, výkonnosti a vazbu mezi prevencí zdraví a pravidelnou pohybovou aktivitou. Získá základní informaci o potřebě a možnostech monitoringu stavů organismu spojených s rozvojem trénovanosti a výkonnosti a úlohou specificky zaměřeného monitoringu při různých typech sportovního výkonu. Získá základní zkušenosti s testováním pohybových schopností pomocí motorických testů a přístrojových diagnostických zařízení.

Výsledky učení předmětu

Posluchač získá základní znalosti o principech sportovního tréninku a adaptaci lidského organizmu na pravidelnou fyzickou zátěž.
Student pochopí smysl a účinnost jednotlivých tréninkových metod, prostředků a forem sportovního tréninku pro rozvoj trénovanosti a výkonnosti.
Student získá základní vědomosti a dovednosti o potřebě monitoringu stavů v procesu sportovního tréninku v laboratoři i v terénu pomocí motorických testů a přístrojové techniky.
Student si uvědomí možnosti využití moderních technologií pro testování ve sportu.
Student pochopí rozvoj pohybových schopností, dovedností a možnosti jejich monitoringu v průběhu tréninkového procesu.
Student bude znát metody, tréninkové prostředky a formy tréninkového procesu a základní principy jejich používání.
Student bude schopen připravit data důležitých proměnných z tréninkového procesu a testování pro jejich interpretaci a pochopení souvislostí z absolvovaného zatížení.
Absolvent předmětu bude schopen samostatně připravit testování pomocí přístrojové techniky i pomocí motorických testů, realizovat testování a zpracovat data pro jejich analýzu a vyhodnocení.
Písemnou zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit základní principy rozvoje zdatnosti, trénovanosti, výkonnosti ve sportu,
- popsat metody rozvoje pohybových schopností a dovedností,
- vysvětlit potřebu pravidelného testování a monitoringu ve sportu,
- popsat organizaci různých druhů monitoringu a testování ve sportu,
- vyjmenovat vhodnou přístrojovou techniku pro testování pohybových schopností.

Prerekvizity

Znalosti o reakci lidského organizmu na zatížení pohybem, typologie druhů pohybů.

Literatura

BENSON R.,CONNOLLY D. Trénink podle srdeční frekvence. Praha, Grada, 2012 (CS)
DOVALIL J. Výkon a trénink ve sportu. Praha, Olympia, 2002 (CS)
LEHNERT M., NOVOSAD J. NULS F.: Trénink kondice ve sportu. Olomouc 2010 (CS)
NEUMANN G.,PFÜTZNER A.,HOTTENROT K. Trénink pod kontrolou. Praha, Grada, 2005 (CS)
PERIČ T. Sportovní příprava dětí. Praha, Grada, 2012 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování obsahují přednášky a cvičení. Samostatná činnost je realizována na seminářích na základě zadání.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení praktických cvičení - až 30 bodů.
Zápočtový test - až 70 bodů.
Zápočtový test ověřuje znalosti ze základní pojmů a orientaci v problematice stavů při pravidelném tréninkovém procesu a možnosti jejich kontroly.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ve výuce předmětu Sportovní trénink se syntetizují teoretické poznatky z absolvovaných předmětů Anatomie, Funkční anatomie, Fyziologie, Fyziologie tělesné zátěže, Společensko-vědní základ sportu I, Biomechanika a rozvíjí v teoretických a praktických tématech problematiku adaptace lidského organizmu na různé typy podnětů pro různé sportovní výkony. Student se seznámí se základními principy sportovního tréninku, pochopí zákonitosti rozvoje a udržení trénovanosti, výkonnosti a vazbu mezi prevencí zdraví a pravidelnou pohybovou aktivitou. Získá základní informaci o potřebě a možnostech monitoringu stavů organismu spojených s rozvojem trénovanosti a výkonnosti a úlohou specificky zaměřeného monitoringu při různých typech sportovního výkonu.

Témata  přednášek a seminářů:

1. Vymezení pojmu sport, sportovní trénink, historický vývoj sportu i sportovního tréninku
2. Cíle a úkoly, výsledek sportovního tréninku
3. Sportovní výkon, klasifikace sportovních výkonů
4. Předpoklady pro dosažení maximální sportovní výkonnosti, somatotyp
5. Sportovní trénink jako proces specializované adaptace, efekty sportovního tréninku
6. Pohybové schopnosti
7. Pohybové dovednosti
8. Složky sportovního tréninku, rozvoj pohybových schopností, dovedností a techniky pohybu
9. Stavba sportovního tréninku
10. Řízení sportovního tréninku, význam moderních technologií při řízení tréninkového procesu
11. Specifika sportovního tréninku, sportovní trénink dětí, mládeže a žen, zdravotně postižených, talent
12. Diagnostika trénovanosti, výkonnosti, měření ve sportu a tělesné výchově
13. Využití moderních technologií pro analýzu techniky u různých sportů, pro hodnocení adaptace v procesu tréninkového procesu a pro testování zdatnosti, trénovanosti
14. Trendy ve sportovním tréninku a technologiích

Cíl

Cílem výuky je poskytnout studentům přehlednou teoretickou i praktickou informaci o principech adaptace organismu na pravidelnou pohybovou aktivitu a projevech trénovanosti a sportovní výkonnosti. Student bude seznámen s problematikou monitoringu a testování těchto stavů v průběhu tréninkového procesu pomocí motorických testů a přístrojové techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky 80 %. Semináře povinné ze 100 %. Každý student odevzdá a prezentuje seminární práci. Seminář je možné vyjímečně nahradit po dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš