Detail předmětu

Týmový projekt

CESA-STEPAk. rok: 2021/2022

Studenti ve skupinách realizují v průběhu semestru projekt na vybrané téma pod odborným vedením učitele nebo doktoranda z některého ústavu podílejícího se na výuce oboru. Obsahem projektu je samostatná činnost od zadání, studia teorie, vytvoření struktury plánu a designu projektu, metodiky práce, vlastní praktické činnosti, zpracování výsledků a vyhodnocení výsledků a sestavení závěrů.
Součástí výuky jsou přednášky k jednotlivým fázím tvorby a realizace projektu a semináře s vedoucím skupiny k průběhu prací na projektu. Projekt je zakončen obhajobou, která je součástí hodnocení.

Výsledky učení předmětu

Absolvent bude schopen: připravit, organizovat a realizovat monitoring, zpracovat data vyhodnotit.
Předmět připraví studenta na praktické činnosti spojené s přípravou projektu, jeho organizací, přípravou harmonogramu, zajištění materiálně-technické základny.
Student bude umět vytvořit logický harmonogram projektové činnosti zaměřené na monitoring pohybových aktivit.
Student získá praktické znalosti a dovednosti v jednotlivých fázích přípravy a vedení projektu.
Student bude schopen zvolit vhodnou přístrojovou techniku pro splnění cíle projektu a bude schopen pracovat s výzkumnou metodou pro sběr, zpracování a vyhodnocení dat.
Výstupem předmětu je obhájení projektu, při kterém skupina musí:
- prokázat systematickou, pravidelnou činnost v průběhu semestru,
- vysvětlit smysl projektu, vytvořit výzkumnou otázku, popsat cíl projektu,
- popsat metodiku práce, vysvětlit její problematiku, dílčí úkoly, harmonogram,
- vysvětlit zpracování výsledků, interpretovat je a prokázat schopnost diskutovat jejich význam,
- prokázat schopnost vyvodit závěry.

Prerekvizity

Základní znalosti o pohybu těla, zatížení lidského organismu a parametrech, které se sledují při monitoringu výkonu, výkonnosti a zdatnosti.

Literatura

Podle zadání školitele týmu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška, cvičení, samostatná projektová činnost ve skupině.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení záměru projektu, návrhu měření, realizace výzkumné části, zpracování a popisu dat, prezentace výsledků. Každá část hodnocena zvlášť, max 20 %. Celkově skupina musí dosáhnout součtu 70 %, aniž by v některé části nezískala žádné hodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Studenti ve skupinách realizují v průběhu semestru projekt na vybrané téma pod odborným vedením učitele nebo doktoranda z některého ústavu podílejícího se na výuce oboru. Obsahem projektu je samostatná činnost od zadání, studia teorie, vytvoření struktury plánu a designu projektu, metodiky práce, vlastní praktické činnosti, zpracování výsledků a vyhodnocení výsledků a sestavení závěrů.
Součástí výuky jsou přednášky k jednotlivým fázím tvorby a realizace projektu a semináře s vedoucím skupiny k průběhu prací na projektu. Projekt je zakončen obhajobou, která je součástí hodnocení.

Přednášky:
1.-2. Úvod do výzkumné činnosti, záměr. Práce týmu, činnosti jednotlivce, skupinová dynamika
3.-4. Tvorba projektu, projektová dokumentace. Výběr tématu projektu, rizika a efekt projektu
Semináře:
1. Práce se záměrem, studium teoretických východisek
2. Příprava projektu na dané téma, návrh projektu, příprava metodiky práce
3. Návrh výzkumného designu Zajištění materiálně-technické základny, přístrojová technika, zajištění výzkumného souboru, práce se souborem
4.Time management projektu, Organizace měření, vlastní měření, sběr a zpracování dat
5.-6. Vyhodnocení dat, diskuze, závěry. Tvorba závěrečné zprávy z projektu
Samostatná týmová praktická činnost, realizace navrženého projektu, zpracování výsledků, sepsání zprávy a prezentace výsledků.

Cíl

Cílem předmětu je získat praktické znalosti, zkušenosti a dovednosti při tvorbě a realizaci malého projektu s menším kolektivem při relativně samostatné činnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky 80 %, semináře jsou povinné ze 100 %, nahrazení výjimečně možné po domluvě s vedoucím projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš