Detail předmětu

Fyziologie tělesné zátěže

CESA-SFTZAk. rok: 2021/2022

Obsahem předmětu je studium akutních reakcí a chronických adaptací na zátěž - cvičení a jejich praktické využití. Studenti poznají vazbu jednotlivých systémů v lidském organismu při zátěži.
Každé laboratorní cvičení je kompletní lekcí zahrnující základní pojmy, doporučenou studijní literaturu, soupis používané přístrojové techniky, v příloze s dokumentací a uživatelskými příručkami a manuály používaných přístrojů, popis vybavení a pomůcek pro danou laboratoř; tabulky, rovnice, vzorce a postupy pro laboratorní cvičení, formuláře protokolů a podrobný postup laboratorního cvičení.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu bude schopen:
- vysvětlit základní poznatky, pojmy a dát je do souvislosti se znalostmi z fyziologie,
- popsat základní vyšetřovací metody v této oblasti,
- zvolit vhodný přístup a metodu pro daný problém z této oblasti,
- zvážit rizika klientů při určitých druzích zátěže
- využít prakticky získané vědomosti.

V laboratorních cvičeních student:
- získá dovednosti v oblasti zátěžové diagnostiky,
- seznámí se s různými metodami měření v laboratoři i terénu.
- se naučí prakticky navrhovat správné fyzické zatížení u konkrétního jedince,
- si osvojí dovednosti pro základní obsluhu přístrojů sloužících k diagnostice fyziologických parametrů.

Na základě vypracovaných protokolů a výsledků závěrečného testu budou ohodnoceny získané znalosti a schopnosti tyto znalosti využít.

Prerekvizity

Předpokládá se, že studenti absolvovali přednášky a cvičení z Obecné Fyziologie, Tělovýchovného lékařství, Anatomie a Funkční anatomie.

Literatura

Cinglová, L. (2002) Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. 1. vydání. Praha: Karolinum, 199 s. ISBN 80-246-0492-2. (CS)
Novotný, J., Sebera, M., Hrazdíra, L., Novotná, M. (2003). Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Paido / Fakulta sportovních studií MU, ISBN 80-7315-064-6 (CS)
Haff, G.G., Dumke CH. (2019). Laboratory Manual for Exercise Physiology. Human Kinetics (EN)
Heller J. (2018). Zátěžová funkční diagnostika ve sportu. Východiska, aplikace a interpretace. Karolinum (CS)
Heller, J. & Vodička, P. (2018). Praktická cvičení z fyziologie tělesné zátěže. Karolinum. (CS)
Housh, T.J., Cramer, J.T., Weir, J.P., Beck, T.W., Johnson, G.O. (2016). Laboratory Manual for exercise physiology, exercise testing and physical fitness. Holcomb Hathaway, Publishers, Inc. Housh, T.J., Cramer, J.T., Weir, J.P., Beck, T.W., Johnson, G.O. (2016). Laboratory Manual for exercise physiology, exercise testing and physical fitness. Holcomb Hathaway, Publishers, Inc. (EN)
McArdle, W.D., Katch F. I., Katch, V.L. (2015). Exercise physiology. Nutrition, Energy, and Human Performance.8th edition.Lippincott Williams & Wilkins. (EN)
Vilikus, Z. (2012). Funkční diagnostika. Praha (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky
Praktická cvičení samostatnou formou, práce individuální, ve dvojicích i v týmu.

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení předmětu (viz. Vyhláška předmětu sFTZ v Moodlu)

Průběžné hodnocení protokolů po každém praktickém cvičení na ověření znalostí z přednášek a cvičení.

Podmínky pro připuštění k zápočtové písemce
1. Získat v součtu alespoň 50 % bodů ze všech protokolů
2. Plná účast na cvičeních – omluvit lze nejvýše dvě absence na cvičeních. Podmínkou omluvy je pouze potvrzená pracovní neschopnost nebo podobně závažný důvod. Uznání účasti na cvičeních je podmíněno tím, že student do něj přichází připraven a se všemi protokoly k danému cvičení. Průběžné protokoly je možné nahradit pouze při omluvené absenci a po domluvě se cvičícím.
3. Docházka a body z minulých let se neuznávají.

Podmínky pro absolvování předmětu
1. Splnit podmínky pro připuštění k zápočtové písemce
2. Získání alespoň 50 % bodů ze zápočtové písemky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:

• Dýchací soustava-frekvence dýchání v klidu a při zátěži, měření klidových dechových objemů-spirometrie před a po zátěži. Jejich změny při fyzické zátěži. Maximální spotřeba kyslíku, jak se stanovuje. Pojmy respirační kvocient, tepový kyslík.
• Oběhová soustava-změny srdečního objemu u trénovaných jedinců, krevní tlak a puls, jejich měření, proč by měl sportovec znát svou klidovou tepovou frekvenci. Jak se počítá. Změny krevního tlaku a pulsu při zátěži, možnosti měření. Změny srdeční svaloviny u silových a vytrvalostních sportovců, význam echokardiografie, elektrokardiografie
• Trávící, vylučovací soustava – funkce těchto soustav a jejich změny při zátěži.
• Změny nervového a endokrinního systému, co je to srdeční variabilita, jak funguje parasympatikus a sympatikus při a po zátěži, co ovlivňuje. Jaké hormony se vylučují při fyzické zátěži.
• Zátěžové testy – typy zátěžových testů, jejich využití. Stanovení aerobního a anaerobního prahu. Stanovení regeneračního, kondičního a intervalového tréninku. Metabolismus při zátěži.
• Riziková onemocnění při fyzických aktivitách – diabetes mellitus, onkologická onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, ortopedická onemocnění. Specifika zátěže při těchto onemocněních.
• Využití telemetrie v kardiologii a rehabilitaci, využití telemetrie ve sportu
• Změny pohybové soustavy při různých typech zatížení, vytrvalostní a silové sporty, změny ve svalových vláknech, změny maximální spotřeby kyslíku.
• Imunitní systém, jeho změny při fyzickém zatížení. Rizika změn, prevence poklesu imunitního systému.

Praktická cvičení:

• Sběr základních dat
• Přenosné přístroje na měření biochemických a hematologických parametrů: měření glukózy, měření hematokritu a hemoglobinu, oxymetrie, měření laktátu, měření parametrů z moči
• Zátěžová a klidová diagnostika v laboratoři: měření krevního tlaku, klidový a pracovní metabolismus, kyslíkový deficit a kyslíkový dluh, testy v submaximální intenzitě, měření maximální spotřeby kyslíku, anaerobní měření zdatnosti, plicní funkce
• Přenosné přístroje na měření dechových parametrů
• Zátěžová diagnostika v terénu: Cooper test, Rockport fitness test chůze, Maximální sprint test, Léger 20 m člunkový běh, Submaximální step test na lavici, YO-YO test

Cíl

Navázat na základní přehled o fyziologii člověka a rozvinout znalosti o vlivu zátěže na lidský organismus a reakcích jednotlivých systémů na tělesnou zátěž. Zdokonalit se v terminologii a technice související s měřením fyziologických parametrů v laboratoři i v terénu. Naučit se zjišťovat manuálně základní fyziologické parametry a provádět jednoduché zátěžové testy a interpretovat výsledky měření. Porozumět konceptu stanovení zdatnosti a naučit se predikovat fyziologické parametry jako funkce výkonu pomocí rovnic. Umět porovnat zjištěné hodnoty s normativními hodnotami pro podobnou populaci (s ohledem na věk a pohlaví). Předmět by měl poskytnout studentům dostatečné vědomosti, které budou potřebovat v dalších odborných předmětech a především v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné. Účast na přednáškách je ale velmi doporučená vzhledem k tomu, že vědomosti z přednášek jsou nutným předpokladem pro práci na praktických cvičeních.
Účast na praktických cvičeních je 100%. Cvičení jsou povinná, náhrada možná výjimečně po dohodě s vyučujícím. přesnější informace jsou ve vyhlášce předmětu v Moodlu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Praktické cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš