Detail předmětu

Bakalářská práce

CESA-SBCEAk. rok: 2021/2022

Samostatná technická bakalářská práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech oboru Sportovní technologie. Téma bakalářské práce je zadáno na začátku daného akademického roku a zpravidla je úvodní část práce zpracována v předchozím semestrálním projektu.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt - bakalářskou práci,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit před odbornou komisí.
Předloženou bakalářskou prací student prokazuje schopnosti:
- provést literární rešerši,
- prostudovat zadanou problematiku,
- zdůvodnit hlavní cíle práce,
- navrhnout řešení (popis metodiky, programové aplikace, obvodové realizace, laboratorní úlohy)
- popsat vlastní řešení,
- vhodně prezentovat výsledky
- provést diskusi a napsat zhodnocení.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování semestrálního projektu.

Literatura

Individuální, dle zadání bakalářské práce (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Bakalářskou práci hodnotí oponet a odborná komise po prezentaci a následné diskuzi.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Samostatnou technickou bakalářskou práci student řeší jím vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech programu Sportovní technologie. Téma bakalářské práce je zadáno na začátku 3. ročníku a zpravidla je úvodní část práce zpracována v rámci semestrálním práce.
Práce jsou vedeny akademickými pracovníky, studenty doktorského studia nebo pracovníky z jiných akademických pracovišť popř. firem. Konzultanti práce jsou stanoveni u prací, jejichž vedoucími jsou osoby nepodílející se na výuce studijního programu.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování samostatné technické bakalářské práce na závěr bakalářského studia. Téma práce je studentem zvoleno v zimním semestru třetího ročníku v rámci předmětu Semestrální práce, kdy student vypracovává teoretický úvod do vybrané problematiky. Praktická část práce je pak řešena během posledního letního semetru včetně vypracování technického dokumentu v rámci předmětu Bakalářská práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

120 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš