Detail předmětu

Funkční anatomie

CESA-SFANAk. rok: 2021/2022

Předmět navazuje na základní znalosti anatomie a morfologie člověka. Zabývá se pohybovou aktivitou člověka z hlediska správného zapojení jednotlivých složek pohybového aparátu, svalovou činností, tvorbou pohybových stereotypů, příčinami poruch pohybových stereotypů, základy nácviku správného provedení pohybu a jeho kontroly.

Výsledky učení předmětu

Student získá důležité znalosti z funkční anatomie a bude umět rozpoznat základní funkční poruchy pohybového aparátu.
Absolvent předmětu bude schopen navrhnout pomůcky a přístroje k vyšetření pohybového aparátu. Předmět umožní studentovi poznat funkční podstatu pohybu, což se projeví v připravenosti studenta pro vývoj kompenzačních pomůcek a přístrojů pro pacienty po úrazech a operacích pohybového aparátu, po úrazech a onemocněních nervového systému. Absolvent bude znát základní pojmy a jejich vztahy v oblasti pohybového aparátu, řízení pohybu, pohybových stereotypů a patologických funkčních stavů. V praktickém cvičení se ověří schopnost studentů aplikovat získané teoretické znalosti při vybraných pohybových činnostech a aktivitách.
Písemnou zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen vysvětlit základní pojmy a jejich vztahy v oblasti pohybového aparátu; popsat základní vyšetřovací metody a patologie v této oblasti; popsat základní cvičební metody a jejich praktické využití; zvolit vhodný přístup a metodu pro daný problém z této oblasti; popsat podstatu pohybových stereotypů , vznik a řešení jejich poruch; vysvětit možnosti zkvalitnění pohybových činností při reversibilním poškození pohybového aparátu; vysvětit možnosti kompenzačních pomůcek a přístrojů pro kompenzaci reversibilních i trvalých poškození pohybového aparátu.

Prerekvizity

Základní znalosti z anatomie a morfologie.

Literatura

DYLEVSKÝ,I.: Funkční anatomie. Praha, Grada, 2009, 978-80-247-3240-4 (CS)
DYLEVSKÝ, I.: Základy funkční anatomie. Olomouc, Poznání, 2011, ISBN: 978-80-87419-06-9 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška, seminář.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočtový test – nutné dosáhnout 60% úspěšnosti. Jsou povoleny 2 opravné termíny.
Vypracování samostatné seminární práce – podmínka zápočtu a připuštění ke zkoušce
Písemná závěrečná zkouška, nutné dosáhnout 50% úspěšnosti.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět navazuje na základní znalosti anatomie a morfologie člověka. Zabývá se pohybovou aktivitou člověka z hlediska správného zapojení jednotlivých složek pohybového aparátu, svalovou činností, tvorbou pohybových stereotypů, příčinami poruch pohybových stereotypů, základy nácviku správného provedení pohybu a jeho kontroly.

1. Základní pojmy z funkční anatomie pohybového aparátu (kloub a jeho součásti, stavba svalu, anatomie dle svalových skupin)
2. Pohyb v kloubu (rozsah pohybu, příčiny jeho omezení, příčiny bolesti kloubů)
3. Svalová kontrakce a pohyb (typy svalové kontrakce, řízení pohybu, agonista, antagonista)
4. Noha a hlezno (statika a dynamika kloubů, spirální dynamika – principy, patologické stavy z přetížení, poúrazové poruchy a jejich řešení, rehabilitace a kompenzace)
5.-6. Koleno a kyčelní kloub; Páteř a pánevní kruh (statika a dynamika, patologické stavy z přetížení, poúrazové stavy a jejich řešení, rehabilitace, kompenzace )
7. Svalová souhra a pohybové stereotypy (zapojování svalů do pohybového řetězce, základní pohybové stereotypy, hluboký stabilizační systém, chůze, stoj)
8. Nejčastější svalové dysbalance jejich vznik a řešení (horní a dolní zkřížený syndrom, svaly s tendencí ke zkrácení, oslabení, základy strečinku)
9. Klouby horní končetiny (pohyb v kloubech horní končetiny, souhra, patologické pohybové stereotypy, poúrazové stavy, vznik a řešení, jemná motorika ruky)
10. Pohybové poruchy při neurologických onemocněních (DMO, CMP, poranění periferních nervů, m. Parkinson)
11. Senzomotorický trénink (cvičení na labilních plochách, cvičení s terabandem, na fysiobalu, senzomotorický trénink horní a dolních končetin) Práce s vlastním tělem (nácvik a korekce pohybových stereotypů, náhradní pohybové stereotypy při trvalém poškození pohybového aparátu)
12. Posilování (cvičení v posilovně, funkční trénink, správné techniky, technické chyby při cvičení)
13. Atropometrie, složení těla.

Cíl

Získání přehledu o základních pohybových stereotypech, fungování pohybového aparátu jako celku, řízení pohybu, přehled nejčastějších svalových dysbalanci, poúrazových stavů, neurologických postižení a jejich řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednáška, seminář povinný, náhrada výjimečně možná po dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš