Detail předmětu

Praktikum ze sportovní diagnostiky

CESA-SPSDAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na získání praktických zkušeností a dovedností při práci s diagnostickou technikou pro sport a pohybové aktivity. Předmět se dále zabývá principy funkce, konstrukčnímu řešení a parametry diagnostických přístrojů a systémů pro monitoring trénovanosti, výkonnosti, kinematiky a dynamiky. Studenti si vyzkouší práci s přístroji pro biomechanickou analýzu pohybu a přístroji definujícími stav vybraných pohybových schopností a dovedností. Dále se naučí pracovat s přístroji pro monitoring běžných denních pohybových aktivit a zatížení organismu v terénu pomocí jednodušších přístrojů s GPS. Předmět je zaměřen především prakticky, takže studenti se seznámí nejen s jejich obsluhou, ale také s jejich nastavením, kalibrací a případně také s problémy, které mohou při jejich použití nastat.

Výsledky učení předmětu

Posluchač získá základní vědomosti o funkci a o vlastnostech a postupech práce se základními přístroji pro monitoring ve sportu - nejčastěji používané sportovní diagnostické techniky.
Bude schopen je aplikovat v praxi při vlastních měřeních se sportovci i nevýkonnostní populací. Bude umět provést sběr vybraných dat, zpracovat je pro hodnocení a interpretaci.
Bude schopen připravit měření, vybrat vhodné diagnostické prostředky pro sběr dat, zpracovat data pro vyhodnocení a interpretaci na základě specifikace požadavků.
Student je schopen:
- rozlišit přístroje pro jednotlivé typy měření ve sportu,
- definovat neinvazivní měření pro sport a pohybové aktivity,
- vyjmenovat a diskutovat vlastnosti jednotlivých přístrojů vhodných pro měření ve sportu,
- popsat a vysvětlit principy přístrojů pro měření úrovně jednotlivých pohybových schopností, dovedností,
- popsat a vysvětlit principy přístrojů pro měření kinematická, kinetická,
- diskutovat a definovat zdroje chyb u vybraných diagnostických technik.

Prerekvizity

Znalosti o pohybu lidského těla, pohybových schopnostech a dovednostech, zatížení orgaizmu při pohybové aktivitě různého charakteru.

Literatura

Manuály jednotlivých přístrojů. (CS)
https://www.brianmac.co.uk/moveanal.htm
Gait Analysis Payton, Carl J. "BIOMECHANICAL EVALUATION OF MOVEMENT IN SPORT AND EXERCISE" , The British

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Seminář, cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočtový text bude prakticky zaměřen na práci s jednotlivými přístroji, záznam dat a jejich řešení v průběhu měření.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na získání praktických zkušeností a dovedností při práci s diagnostickou technikou pro sport a pohybové aktivity. Předmět se dále zabývá principy funkce, konstrukčnímu řešení a parametry diagnostických přístrojů a systémů pro monitoring trénovanosti, výkonnosti, kinematiky a dynamiky. Studenti si vyzkouší práci s přístroji pro biomechanickou analýzu pohybu a přístroji definujícími stav vybraných pohybových schopností a dovedností. Dále se naučí pracovat s přístroji pro monitoring běžných denních pohybových aktivit a zatížení organismu v terénu pomocí jednodušších přístrojů s GPS. Předmět je zaměřen především prakticky, takže studenti se seznámí nejen s jejich obsluhou, ale také s jejich nastavením, kalibrací a případně také s problémy, které mohou při jejich použití nastat.

Výuka bude rozdělena do tematických bloků podle jednotlivých oborů; Obsahem všech bloků jsou především praktické činnosti s jednotlivými přístroji
1.- 4. Biomechanika: Přístroje pro kinematickou analýzu pohybu, práce se systémem Vicon. Tachograf. 3D kinematická analýza pohybu na principu aktivních i pasivních markerů, tachograf, analýza pohybu jako jednoho bodu pomocí radarového systému. Přístroje pro dynamickou analýzu pohybu, práce se systémy Novel, Pedar, Zebris
5. Přístroje pro monitoring pohybových schopností, práce se systémy Fitronic, tlakové, silové desky
6. Přístroje pro monitoring pohybových dovedností, práce se systémy Fitronic, posturografický systém
7. Bioimpedanční multisegmentální analýza tělesného složení
8. Exkurze, výzkumné zařízení FTK Olomouc –BALUO. Biomechanická měření ve vodním prostředí
9. - 10. Přístroje pro dynamometrii, práce s ručními dynamometry, dynamometrickou stolicí
11. Přístroje pro záznam EMG ve sportu. Využití telemetrického, přenosného systému
12. Systém pro diagnostiku svalů. Elektrostimulace

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům praktické dovednosti při práci s přístrojovou technikou využívanou ve sportu a pohybových aktivitách. Studenti se seznámí a vyzkouší si pracovní postupy u jednotlivé přístrojové techniky a s významem parametrů udávaných u jednotlivých přístrojů. Seznámit se se systémem záznamu dat a jejich zpracování pro vyhodnocení a interpretaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná. Náhrada možná je po dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš