Detail předmětu

Tělovýchovné lékařství

CESA-STELAk. rok: 2021/2022

Tělovýchovné lékařství (dále jen TVL) je klinickým oborem, jehož základním předmětem je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě i prevenci. Tělovýchovné lékařství je koncipováno jako interdisciplinární obor navazující na přípravné morfologické předměty prvního ročníku. Mezioborová náplň oboru umožňuje sloučit poznatky různých klinických specializací do společných pragmatických výstupů, které uvádí studenty do aplikační problematiky technických předmětů. Absolventi získají představu o vazbách pohybových aktivit ke zdravotnímu stavu jedince, znalosti o možnostech pozitivního i negativního ovlivnění zdraví člověka pohybovými aktivitami stejně jako medicínsko-technologickými postupy. Tyto znalosti jsou nezbytné pro pochopení vazeb mezi klinickými a preklinickými medicínskými obory a vazeb mezi lékařskými vědami a sportovními činnostmi – které ve svém důsledku směřují ke zvyšování zdraví národa.

Výsledky učení předmětu

Tělovýchovné lékařství v interdisciplinárním pojetí otevírá studentu možnosti chápání vztahů a vazeb lékařské vědy, pohybové aktivity a současných technicko- technologických možností.
Předmět poskytuje studentům vědomosti o příčinách, prevenci a předlékařském vyšetření úrazů ve sportu a poskytnutí první pomoci.
Student bude schopen:
- vysvětlit základy první pomoci a resuscitace,
- vysvětlit význam pohybových aktivit pro zdraví,
- popsat adaptaci orgánů a systémů na pravidelnou pohybovou zátěž,
- vysvětlit problematiku civilizačních onemocnění, vyjmenovat civilizační onemocnění,
- popsat základy zobrazovacích metod pohybového aparátu,
- vysvětlit problematiku dopinku,
- popsat zatížení organismu při různých druzích pohybových aktivit.
Písemnou zkouškou se ověřuje, že student je schopen:
- vysvětlit základní poznatky a pojmy sportovní medicíny a jejich vztahy,
- prokázat vědomosti o první pomoci a resuscitaci,
- popsat základní typy úrazu ve sportu,
- popsat zobrazovací metody pohybového aparátu,
- vyjmenovat civilizační choroby, jejich příčiny a možné způsoby oddálení jejich nástupu,
- orientaci v dopingové problematice a její kontrole,
- popsat fyziologické a pohybové zatížení u některého sportu,
- vysvětlit význam regenerace a druhy terapií ve sportu,
- popsat adaptaci organismu na pravidelné pohybové aktivity.

Prerekvizity

Anatomie a morfologie, Funkční anatomie.

Literatura

NOVOTNÝ J, SEBERA M, HRAZDIRA L, NOVOTNÁ M. (2003). Kapitoly sportovní medicíny, Paido/FSpS MU, www.fsps.muni.cz/ucebniceNovotny (CS)
CINGLOVÁ, L. (2002) Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. 1. vydání. Praha: Karolinum, 199 s. ISBN 80-246-0492-2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočtový test – nutné dosáhnout 60 % úspěšných odpovědí v testu. Jsou povoleny 2 opravné termíny. Podmínkou připuštění k zápočtovému testu je odevzdání seminární práce.
Písemná závěrečná zkouška, dosažení minimálně 65 % úspěšných odpovědí v testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Tělovýchovné lékařství (dále jen TVL) je klinickým oborem, jehož základním předmětem je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě i prevenci. Tělovýchovné lékařství je koncipováno jako interdisciplinární obor navazující na přípravné morfologické předměty prvního ročníku. Mezioborová náplň oboru umožňuje sloučit poznatky různých klinických specializací do společných pragmatických výstupů, které uvádí studenty do aplikační problematiky technických předmětů. Absolventi získají představu o vazbách pohybových aktivit ke zdravotnímu stavu jedince, znalosti o možnostech pozitivního i negativního ovlivnění zdraví člověka pohybovými aktivitami stejně jako medicínsko-technologickými postupy. Tyto znalosti jsou nezbytné pro pochopení vazeb mezi klinickými a preklinickými medicínskými obory a vazeb mezi lékařskými vědami a sportovními činnostmi – které ve svém důsledku směřují ke zvyšování zdraví národa.

1. Úvod do TVL náplň oboru, úvod do klinické problematiky
2. Komplexní pohled na pohyb a pohybový aparát pohyb v nejširším smyslu slova, interdisciplinární pohled
3. Význam pohybu pro zdraví, sportovní zátěž organismu, preskripce pohybové aktivity
4. Posuzování efektivity tréninku
5. První pomoc a resuscitace
6. Pohyb a kardiorespirační a metabolická onemocnění
7. Ortopedie - systémové rozčlenění (kosti, vazy, svaly fascie, klouby)
8. RTG a USG zobrazení pohybového aparátu
9.-10. Traumatologie 1 - velké klouby, Traumatologie 2 – končetiny a axiální skelet
11. Základy protetiky (protézy, ortézy, taping)
12. Farmakoterapie pohybového aparátu
13. Regenerace a rekondice organismu
14. Kinezioterapie – kompenzační cvičení, strečink
15. Fyzikální terapie v rehabilitaci
16. Balneoterapie, welness
17. Doping, boj proti dopingu (kodex, zakázané látky, odběry vzorků, agenda)
18. Zdravotnické zabezpečení sportovních akcí
19. Výživa sportovce, strava a potravinové doplňky
20.-21. Farmakoterapie a sport, Sport a civilizační onemocnění
22.-23. In-doorové a Out-doorové sportovní aktivity z pohledu lékaře
24.-25. Správné vedení silového a vytrvalostního tréninku

Cíl

Cílem předmětu je komplexní seznámení studentů s oborem, který se zabývá vlivem pohybové aktivity na zdraví člověka, jeho adaptaci na pravidelnou tělesnou zátěž a pozitivní a možné negativní důsledky vyplývající z této činnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka z 80 %.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš