Detail předmětu

Diagnostická a terapeutická technika

CESA-SDTTAk. rok: 2021/2022

Předmět je věnován principům funkce a konstrukčnímu řešení diagnostických přístrojů a systémů pro snímání elektrických signálů a neelektrických veličin z organismu (EKG,EEG,EMG, EGG, impedanční měření, snímání krevního tlaku, měření průtoku krve, pletysmografie, meření teploty). Praktické zkušenosti získají studenti s prostředím LabView, které bude využito pro akvizici a zpracování biosignálů spolu s převodníky od firmy Vernier a akvizičními kartami National Instruments.

Výsledky učení předmětu

Posluchač získá základní vědomosti o funkci a o vlastnostech nejčastěji používané lékařské diagnostické techniky. Bude schopen je aplikovat v praxi především při interpretaci naměřených dat, při výběru přístrojové techniky a specifikaci požadavků. Student je schopen:
- popsat princip zesilovačů pro biologické aplikce,
- vyjmenovat a diskutovat jejich vlastnosti,
- popsat a vysvětlit principy přístrojů pro měření EKG, EEG a EMG,
- popsat a vysvětlit principy neinvazivního a invazivního měření krevního tlaku,
- vyjmenovat metody měření průtoku krve,
- vysvětlit diluční metodu pro měření průtoku,
- aplikovat Dopplerův princip pro měření průtoku,
- vysvětlit podstatu pletysmografických měření,
- duskutovat a definovat zdroje chyb u vybraných diagnostických technik,
- vysvětlit pojem "monitory životních funkcí".

Literatura

NAVRÁTIL L., ROSINA,J.: Medicínská biofyzika, Grada, 2005 (CS)
CHMELAŘ M.: Lékařská přístrojová technika 1, Akademické nakladatelství CERM, 1995 (CS)
ROZMAN J a kol.: Elektronické přístroje v lékařství, Academia, 2006 (CS)
BRONZINO J.D. The Biomedical engineering Handbook, CRC Press, Boca Raton 1995 (EN)
KOLÁŘ R: Lékařská diagnostická technika, elektronická skripta VUT, 2007 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává tři samostatné protokoly.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení laboratorních cvičení - až 20 bodů.
Zápočtový test - až 30 bodů.
Písemná závěrečná zkouška - až 50 bodů.
Zápočtový test je orientován na zjištění znalostí o základních pojmech.
Závěrečná zkouška ověřuje orientaci v problematice jednotlivých přístrojů pro lékařskou diagnostiku a pochopení významu příslušných parametrů přístrojů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je věnován principům funkce a konstrukčnímu řešení diagnostických přístrojů a systémů pro snímání elektrických signálů a neelektrických veličin z organismu (EKG,EEG,EMG, EGG, impedanční měření, snímání krevního tlaku, měření průtoku krve, pletysmografie, meření teploty). Praktické zkušenosti získají studenti s prostředím LabView, které bude využito pro akvizici a zpracování biosignálů spolu s převodníky od firmy Vernier a akvizičními kartami National Instruments.

1. Vliv rozhraní elektroda-kůže na elektrické biosignály
2. Zesilovače pro biologické signály, požadavky na zesilovače a jejich řešení
3. Principy diagnostických přístrojů v elektrokardiografii, elektroencefalografii a elektromyografii, jejich vlastnosti a specificka
4. Pletysmografie - impedanční a optické měření objemových změn tkáně
5. Neinvazivní metody pro měření krevního tlaku
6.-8. Přístroje a metody ve spirometrii; Principy metod pro měření průtoku krve; Měření teploty
9. Základy monitorovací techniky, funkce pacientských monitorů
10. Elektrická stimulace svalů a orgánů, kardiostimulátory
11. Vysokofrekvenční ohřev tkání, hypertermie, elektrotomie
12. Ultrazvuková fyzikální terapie
13. Zobrazovací systémy využívající ionizující záření - klasické RTG systémy,
systémy výpočetní tomografie (CT) a systémy nukleární medicíny.
14. Zobrazovací systémy využívající jevu magnetické rezonance (MRI).
15. Ultrazvukové zobrazovací systémy.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti diagnostických a terapeutických metod. Seznámí se se základy měření základních elektrických i neelektrických biologických signálů a informacemi o významu parametrů udávaných u jednotlivých přístrojů. Studenti se seznámí se základními terapeutickými technikami a příslušným přístrojovým vybavením.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná. Řádně omluvené zameškané hodiny lze nahradit po domluvě s vyučujícícm.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš