Tělesnávýchova
ajaksezapsat

Zapsat tělocvik

Další

Sportujte na CESA

Studenti VUT v Brně mají možnost výběru pohybových aktivit v každém semestru. Škola garantuje 2 hodiny pohybových a sportovních aktivit týdně formou volitelného předmětu zdarma a to ve více než 75 sportovních specializacích.

Často kladené dotazy

 • Kde najít informace o nabízených sportech?

  Nabídka sportů je k nahlédnutí zde.

  Rozvrhy jednotlivých sportů najdete ve Studis v menu Rozvrhy, tedy na stejné místě jako rozvrhy jiných předmětů, skupin a osob. Ve vobě Fakulta vyberte CESA.

  Informace o zapsaných sportech naleznete v IS nebo na http://zapis.cesa.vutbr.cz v části „Moje sporty!“. Elektronicky zapsané hodiny TV jsou nepřenosné a studenti jsou povinni se před zahájením hodiny prokázat platným studentským průkazem s aktuální validační známkou.

 • Jak a kde se zaregistrovat?

  Do volitelného předmětu tělesná výchova se studenti všech ročníků denního studia na VUT v Brně (bakalářské, magisterské, doktorské) zapisují elektronicky v IS podle svého zájmu a časových možností na adrese http://zapis.cesa.vutbr.cz.

 • Kdy se registrovat?

  Elektronický zápis do tělesné výchovy a sportu na adrese http://zapis.cesa.vutbr.cz bude otevřen před začátkem semestru. Zápis je dvoukolový. Termíny jsou uvedeny v Časové struktuře akademického roku CESA. V době otevření elektronického zápisu je možné v IS také zrušit již zapsaný sport. V průběhu semestru lze zrušit zapsaný sport pouze ze zdravotních důvodů.

 • Je možné se registrovat i přímo ve výukové hodině?

  Registrace přímo ve výuce nelze.

  Zvláštní režim registrace na první hodině výuky mají sportovní reprezentace VUT (předměty se zkratkou TV-XXX-R) a účastníci VŠ lig (předměty se zkratkou TV-XXX-L). Tito zájemci nechť kontaktují garanta předmětu/sportu. Pokyny pro registraci jsou zpravidla v propozicích předmětu. Tyto předměty nejsou zakončeny zápočtem, nejsou hodnoceny kreditem a vyžadují zpravidla finančí příspěvek zájemce.

 • Je možné za volitelný TV získat zápočet? / kredit?

  V souladu se Směrnicí č. 17/2019 čl.2 je od 1.9.2020 předmět TV zakončen zápočtem a kreditem. Zápočtové požadavky jsou vymezeny v kartě předmětu příslušného sportu (zpravidla docházka s možnými 2 absencemi + aktivní účast ve výuce). Omluvy absencí (zdravotní, studijní důvody) výhradně emailem vyučujícímu předem nebo nejpozději druhý den. V kartě předmětu jsou uvedeny i možnosti náhrady zameškaných hodin.

  Reprezentace (TV-XXX-R) a VŠ ligy (TV-XXX-L) nejsou zakončeny zápočtem, nejsou hodnoceny kreditem a vyžadují zpravidla finančí příspěvek zájemce.

 • Je možné se účastnit výuky, když nejsem student VUT?

  Zapojení studentů jiné VŠ či nestudentů do výukové skupiny není možné. 

 • POSTUP PRO ZÁPIS do semestrální výuky

  • Nejdříve si pozorně přečtěte všechny informace k zápisu TV v Aktualitách CESA..
  • Zápis do TV probíhá výhradně elektronciky ve Studis. Není možná prezenční registrace přímo do semestrální výuky na sportovištích!
  • Řiďte se prosím časovým plánem.
  • Každý student může zapsat maximálně 2 sporty. V některých rozvrhových hodinách je rozlišena sportovní výkonnost, proto si vybírejte odpovídajcí výuku. Detaily se dočtete v popisu konkrétního sportu: - R, K – rekreačně kondiční lekce bez rozlišení výkonnosti - Z - začátečníci s intenzivním výcvikem - MP – mírně pokročilí - P – středně pokročilí se zdokonalovacím výcvikem - V – sportovní výběry a reprezentace - S – zdravotní a léčebná TV, relaxace a regenerace
  • Studenti jsou povinni v průběhu otevřeného zápisu zrušit ty registrace, o které přestanou mít zájem nebo nemohou daný sport z důvodů kolize rozvrhu navštěvovat, a uvolnit tak místa pro další zájemce.
  • V zápočtovém týdnu na konci každého semestru bude zapsaným studentům udělen zápočet/kredit, pokdu studetn splné podmínky stanované v předmětu.
 • POSTUP PRO ODHLÁŠENÍ ze semestrální výuky

  • ři rozvrhových kolizích v průběhu semestru lze po dohodě s vyučujícím provést výměnu navštěvovaných hodin v průběhu semestru.Situaci je potřeba řešit s garantem předmětu. 
  • Odhlášení zapsaných sportů je možné jen v době otevření zápisu. Využijte včas možnosti odhlášení a uvolněte tak místo dalším zájemcům.
  • Zrušení účasti v TV v průběhu semestru je možné u ředitelky CESA emailem a to jen ze zdravotních důvodů po předložení lékařské zprávy (v případě úrazu, dlouhodobé nemoci, aj.). Žádost o zrušení ke stažení na této stránce níže. 

Moderní sportovní areály

Výuka probíhá převážně v moderních sportovních areálech.

Sportovní areály

Odpovědnost: Ing. Jan Brada