Tělesnávýchova
ajaksezapsat

Zapsat tělocvik

Další

Sportujte na CESA

Studenti VUT v Brně mají možnost výběru pohybových aktivit v každém semestru. Škola garantuje 2 hodiny pohybových a sportovních aktivit týdně formou volitelného předmětu zdarma a to ve více než 75 sprotovních specializacích.

Další hodiny si studenti mohou připlatit v podobě volnočasových aktivit (VČA) do vyčerpání dostupné kapacity školních areálů, která představuje více než 10 000 míst. VČA probíhají jak v semestru, tak ve zkouškovém období, a omezeně i o prázdninách. Součástí VČA jsou i zimní a letní kurzy pořádané ve spolupráci s VSK.

Často kladené dotazy

 • Kde najít informace o nabízených sportech?

  Nabídka sportů je k nahlédnutí zde.

  Rozvrhy jednotlivých sportů najdete ve Studis v menu Rozvrhy, tedy na stejné místě jako rozvrhy jiných předmětů, skupin a osob. Ve vobě Fakulta vyberte CESA.

  https://www.vutbr.cz/studis/student.phtml?script_name=rozvrhy&action=gm_rozvrh_predmetu

  Informace o zapsaných sportech naleznete v IS nebo na http://zapis.cesa.vutbr.cz v části „Moje sporty!“. Elektronicky zapsané hodiny TV jsou nepřenosné a studenti jsou povinni se před zahájením hodiny prokázat platným studentským průkazem s aktuální validační známkou.

 • Jak a kde se zaregistrovat?

  Do volitelného předmětu tělesná výchova se studenti všech ročníků denního studia na VUT v Brně (bakalářské, magisterské, doktorské) zapisují elektronicky v IS podle svého zájmu a časových možností na adrese http://zapis.cesa.vutbr.cz. Pro zápis sportů je třeba se nejdříve přihlásit VUTloginem a VUTheslem. Pokud je neznáte, postupujte podle pokynů na této stránce https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/neznam-vut-login.

 • Kdy se registrovat?

  Elektronický zápis do tělesné výchovy a sportu na adrese http://zapis.cesa.vutbr.cz bude otevřen před začátkem semestru a je dvoukolový. Druhé kolo zápisu do uvolněných míst se otevře po zahájení semestru. Termíny jsou uvedeny v Časové struktuře akademického roku CESA. V době otevření elektronického zápisu je možné v IS také zrušit již zapsaný sport. V průběhu semestru lze zrušit zapsaný sport pouze ze zdravotních důvodů.

 • Je možné se registrovat i přímo ve výukové hodině?

  Registrace přímo ve výuce je omezená. Zvláštní režim registrace má sportovní reprezentace VUT (do výběrové hodiny s označením "V" se registrují studenti v náborové hodině nebo podle pokynů v kartě předmětu; zájemci o reprezentaci, kteří chtějí více informací, kontaktují garanta sportu) a dlouhodobé univerzitní ligy (registrace podle pokynů v propozicích a nejpozději na informační schůzce).

  Omezeně lze také navštěvovat výukové hodiny lze bez registrace, ale tato aktivita je zpoplatněna dle ceníku. O vstupu a zapojení do programu hodiny rozhoduje vyučující, pokud to dovolí kapacita sportoviště.

 • Které hodiny se musí zaplatit?

  Podle Směrnice rektora č.17/2019 K výuce tělesné výchovy mají studenti nárok v rámci svého studia v každém semestru na 2 elektronické zápisy tj. 2,0 hodiny tělesné výchovy týdně ve sportovních zařízeních školy zdarma. Hodiny tělesné výchovy, které probíhají na pronajímaných sportovištích (bazény – Lesná, Řečkovice, Lužánky; ledová plocha – Haly mládeže; Sokol Brno 1, aj.), jsou zpoplatněny – studenti si přispívají na nájem sportoviště. PLATBA těchto sportů probíhá převodem na účet.

  Registrace zapsané(ných) a neuhrazené(ných) hodin budou v souladu s termíny uvedenými v Časové struktuře akademického roku CESA zrušeny.

 • Kolik to stojí?

 • Jak a kde zaplatit?

  Při platbách se studenti řídí aktuálními POKYNY PRO PLATBY. Platby se provádějí PŘEVODEM NA ÚČET ŠKOLY ČÍSLO: 117 224 243 / 0300

  Platba je možná pouze z účtu vedeného u peněžního ústavu v ČR, popřípadě lze vložit peníze na účet přímo v pobočce banky (ČSOB), je podporována platba kartou. Nelze platit u České pošty pomocí složenky, dochází často k chybám při skenování a vaše platba může být přiřazena k jinému variabilnímu symbolu. Přesnou výši platby a konkrétní platební údaje naleznete v zápisovém systému sportů na adrese http://zapis.cesa.vutbr.cz v části "Moje sporty"! Variabilní a specifický symbol jsou stejné: za čtyřčíslím 5021 následuje vaše osobní číslo VUT doplněné na šest znaků zleva (příklad: PerID = 12345, VS = 5021012345, SS = 5021012345) Odhlášení a zrušení elektronicky zapsaných a převodem již zaplacených sportů včetně nedoplatků nebo přeplatků lze vyřídit pouze na ředitelství CESA Technická 2896/2, areál FSI, budova F2, na základě předložení studentského průkazu nejpozději do konce 4. týdne semestrální výuky.

  Vrátit platbu hrazenou převodem z účtu lze pouze na stipendijní účet uvedený v IS a potvrzený na studijním oddělení příslušné fakulty. Vyřizuje paní Milena Špinková na ředitelství CESA, Technická 2896/2, budova F2 na základě žádosti zaslané na emailem nejpozději do konce čtvrtého týdne od zahájení výuky.

 • Je možné za volitelný TV získat zápočet? / kredit?

  V souladu se Směrnicí č. 17/2019 čl.2 je od 1.9.2020 předmět TV zakončen zápočtem a kreditem. Zápočtové požadavky jsou vymezeny v kartě předmětu příslušného sportu (zpravidla docházka s možnými 2 absencemi + aktivní účast ve výuce). Omluvy absencí (zdravotní, studijní důvody) výhradně emailem vyučujícímu předem nebo nejpozději druhý den. V kartě předmětu jsou uvedeny i možnosti náhrady zameškaných hodin.

 • Je možné se účastnit výuky, když nejsem student VUT?

  Zapojení studentů jiné VŠ či nestudentů do výukové skupiny je možné jen ve výjimečných případech a vyřizuje ho pouze vyučující v konkrétní výukové jednotce na základě aktuálního počtu studentů v hodině a s ohledem na kapacitu sportoviště. Účast je možná na vlastní nebezpečí a za poplatek a podle platného Ceníku. Lze vystavit permanentku na 10+1 vstupů, která platí na konkrétní semestr, konkrétní hodinu, kde zajišťuje stálé místo ve výukové jednotce a je nepřenosná.

 • POSTUP PRO ZÁPIS do semestrální výuky

  • Nejdříve si pozorně přečtěte všechny informace k zápisu TV v Aktualitách CESA..
  • Zápis do TV probíhá výhradně elektronciky ve Studis. Není možná prezenční registrace přímo do semestrální výuky na sportovištích!
  • Řiďte se prosím časovým plánem.
  • Prostudujte si prosím pokyny k platbě za některé sporty, zpravidla se jedná o promajatá sportoviště mimo areály VUT.
  • Každý student může zapsat maximálně 2 sporty. V některých rozvrhových hodinách je rozlišena sportovní výkonnost, proto si vybírejte odpovídajcí výuku. Detaily se dočtete v popisu konkrétního sportu: - R, K – rekreačně kondiční lekce bez rozlišení výkonnosti - Z - začátečníci s intenzivním výcvikem - MP – mírně pokročilí - P – středně pokročilí se zdokonalovacím výcvikem - V – sportovní výběry a reprezentace - S – zdravotní a léčebná TV, relaxace a regenerace
  • Studenti jsou povinni v průběhu otevřeného zápisu zrušit ty registrace, o které přestanou mít zájem nebo nemohou daný sport z důvodů kolize rozvrhu navštěvovat, a uvolnit tak místa pro další zájemce.
  • V zápočtovém týdnu na konci každého semestru bude zapsaným studentům udělen zápočet/kredit, pokdu studetn splné podmínky stanované v předmětu.
 • POSTUP PRO ODHLÁŠENÍ ze semestrální výuky

  • Při rozvrhových kolizích v průběhu semestru lze po dohodě s vyučujícím provést výměnu navštěvovaných hodin v průběhu semestru.
  • Odhlášení zapsaných sportů je možné jen v době otevření zápisu. Využijte včas možnosti odhlášení a uvolněte tak místo dalším zájemcům.
  • Odhlášení v případě zaplacených sportů, náseldné vrácení peněz nebo vyřízení doplatků, vyřizuje do konce 4. týdne výuky ve svých úředních hodinách . Platbu lze vrátit pouze na stipendijní účet uvedený v IS a potvrzený na studijním oddělení příslušné fakulty.
  • Zrušení účasti v TV v průběhu semestru je možné u ředitelky CESA emailem a to jen ze zdravotních důvodů po předložení lékařské zprávy (v případě úrazu, dlouhodobé nemoci, aj.).

Moderní sportovní areály

Výuka probíhá převážně v moderních sportovních areálech.

Sportovní areály

Odpovědnost: Ing. Jan Brada