Tělesnávýchova
ajaksezapsat

Zapsat tělocvik

Další

Sportujte na CESA

Studenti VUT v Brně mají možnost výběru pohybových aktivit v každém semestru. Škola garantuje 2,0 hodiny pohybových a sportovních aktivit týdně zdarma. Další hodiny si studenti platí dle ceníku zveřejněného 14 dnů před zápisem a zahájením výuky.

Semestrální nabídka sportů formou volitelného předmětu je rozšířena o nabídku VČA ve volné kapacitě školních areálů. Ta probíhá v semestru, ve zkouškovém období a omezeně i o prázdninách. Další nadstavbou výuky jsou zimní a letní kurzy pořádané ve spolupráci s VSK.

Často kladené dotazy

 • Kde najít informace o nabízených sportech?

  Nabídka sportů je k nahlédnutí zde.

  Rozvrhy jednotlivých sportů najdete ve Studis v menu Rozvrhy, tedy na stejné místě jako rozvrhy jiných předmětů, skupin a osob. Ve vobě Fakulta vyberte CESA.

  https://www.vutbr.cz/studis/student.phtml?script_name=rozvrhy&action=gm_rozvrh_predmetu

  Informace o zapsaných sportech naleznete v IS nebo na http://zapis.cesa.vutbr.cz v části „Moje sporty!“. Elektronicky zapsané hodiny TV jsou nepřenosné a studenti jsou povinni se před zahájením hodiny prokázat platným studentským průkazem s aktuální validační známkou.

 • Jak a kde se zaregistrovat?

  Do volitelného předmětu tělesná výchova se studenti všech ročníků denního studia na VUT v Brně (bakalářské, magisterské, doktorské) zapisují elektronicky v IS podle svého zájmu a časových možností na adrese http://zapis.cesa.vutbr.cz. Pro zápis sportů je třeba se nejdříve přihlásit VUTloginem a VUTheslem. Pokud je neznáte, postupujte podle pokynů na této stránce https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/neznam-vut-login.

 • Kdy se registrovat?

  Elektronický zápis do tělesné výchovy a sportu na adrese http://zapis.cesa.vutbr.cz bude otevřen před začátkem semestru a je dvoukolový. Druhé kolo zápisu do uvolněných míst se otevře po zahájení semestru. Termíny jsou uvedeny v Časové struktuře akademického roku CESA. V době otevření elektronického zápisu je možné v IS také zrušit již zapsaný sport. V průběhu semestru lze zrušit zapsaný sport pouze ze zdravotních důvodů.

 • Je možné se registrovat i přímo ve výukové hodině?

  Registrace přímo ve výuce je omezená. Zvláštní režim registrace má sportovní reprezentace VUT (do výběrové hodiny s označením "V" se registrují studenti v náborové hodině nebo podle pokynů v kartě předmětu; zájemci o reprezentaci, kteří chtějí více informací, kontaktují garanta sportu) a dlouhodobé univerzitní ligy (registrace podle pokynů v propozicích a nejpozději na informační schůzce).

  Omezeně lze také navštěvovat výukové hodiny lze bez registrace, ale tato aktivita je zpoplatněna dle ceníku. O vstupu a zapojení do programu hodiny rozhoduje vyučující, pokud to dovolí kapacita sportoviště.

 • Které hodiny se musí zaplatit?

  Podle Směrnice rektora č.17/2019 K výuce tělesné výchovy mají studenti nárok v rámci svého studia v každém semestru na 2 elektronické zápisy tj. 2,0 hodiny tělesné výchovy týdně ve sportovních zařízeních školy zdarma. Hodiny tělesné výchovy, které probíhají na pronajímaných sportovištích (bazény – Lesná, Řečkovice, Lužánky; ledová plocha – Haly mládeže; Sokol Brno 1, aj.), jsou zpoplatněny – studenti si přispívají na nájem sportoviště. PLATBA těchto sportů probíhá převodem na účet.

  Registrace zapsané(ných) a neuhrazené(ných) hodin budou v souladu s termíny uvedenými v Časové struktuře akademického roku CESA zrušeny.

 • Kolik to stojí?

 • Jak a kde zaplatit?

  Při platbách se studenti řídí aktuálními POKYNY PRO PLATBY. Platby se provádějí PŘEVODEM NA ÚČET ŠKOLY ČÍSLO: 117 224 243 / 0300

  Platba je možná pouze z účtu vedeného u peněžního ústavu v ČR, popřípadě lze vložit peníze na účet přímo v pobočce banky (ČSOB), je podporována platba kartou. Nelze platit u České pošty pomocí složenky, dochází často k chybám při skenování a vaše platba může být přiřazena k jinému variabilnímu symbolu. Přesnou výši platby a konkrétní platební údaje naleznete v zápisovém systému sportů na adrese http://zapis.cesa.vutbr.cz v části "Moje sporty"! Variabilní a specifický symbol jsou stejné: za čtyřčíslím 5021 následuje vaše osobní číslo VUT doplněné na šest znaků zleva (příklad: PerID = 12345, VS = 5021012345, SS = 5021012345) Odhlášení a zrušení elektronicky zapsaných a převodem již zaplacených sportů včetně nedoplatků nebo přeplatků lze vyřídit pouze na ředitelství CESA Technická 2896/2, areál FSI, budova F2, na základě předložení studentského průkazu nejpozději do konce 4. týdne semestrální výuky.

  Vrátit platbu hrazenou převodem z účtu lze pouze na stipendijní účet uvedený v IS a potvrzený na studijním oddělení příslušné fakulty. Vyřizuje paní Milena Špinková na ředitelství CESA, Technická 2896/2, budova F2 na základě žádosti zaslané na emailem nejpozději do konce čtvrtého týdne od zahájení výuky.

 • Je možné za volitelný TV získat zápočet? / kredit?

  V souladu se Směrnicí č. 17/2019 čl.2 je od 1.9.2020 předmět TV zakončen zápočtem a kreditem. Zápočtové požadavky jsou vymezeny v kartě předmětu příslušného sportu (zpravidla docházka s možnými 2 absencemi + aktivní účast ve výuce). Omluvy absencí (zdravotní, studijní důvody) výhradně emailem vyučujícímu předem nebo nejpozději druhý den. V kartě předmětu jsou uvedeny i možnosti náhrady zameškaných hodin.

 • Je možné se účastnit výuky, když nejsem student VUT?

  Zapojení studentů jiné VŠ či nestudentů do výukové skupiny je možné jen ve výjimečných případech a vyřizuje ho pouze vyučující v konkrétní výukové jednotce na základě aktuálního počtu studentů v hodině a s ohledem na kapacitu sportoviště. Účast je možná na vlastní nebezpečí a za poplatek a podle platného Ceníku. Lze vystavit permanentku na 10+1 vstupů, která platí na konkrétní semestr, konkrétní hodinu, kde zajišťuje stálé místo ve výukové jednotce a je nepřenosná.

 • DOPORUČENÝ POSTUP PRO ZÁPIS do semestrální výuky

  • Nejdříve si pozorně přečtěte všechny informace k zápisu volitelného předmětu TV zveřejněné na webu CESA nebo v aktuální nabídce volitelných předmětů ve fakultním IS a podle nich potom postupujte.
  • Rozvrhy k nahlédnutí zpravidla 2 týdny před zahájením semestrální výuky.
  • • Nabídka pohybových aktivit je pestrá a uspokojí převážnou část studentů. Ve více jak 76 specializacích je připraveno téměř 10 000 míst. V rozvrhových hodinách je rozlišena sportovní výkonnost (R, K – rekreačně kondiční lekce bez rozlišení výkonnosti, Z - začátečníci s intenzivním výcvikem, MP – mírně pokročilí, P – středně pokročilí se zdokonalovacím výcvikem, V – sportovní výběry a reprezentace, S – zdravotní a léčebná TV, relaxace a regenerace) jak 76 specializacích je připraveno téměř 10 000 míst. V rozvrhových hodinách je rozlišena sportovní výkonnost (R, K – rekreačně kondiční lekce bez rozlišení výkonnosti, Z - začátečníci s intenzivním výcvikem, MP – mírně pokročilí, P – středně pokročilí se zdokonalovacím výcvikem, V – sportovní výběry a reprezentace, S – zdravotní a léčebná TV, relaxace a regenerace)
  • K zápisu do TV musíte být přihlášeni do studisu. Včas si zajistěte přihlašovací údaje. Přihlášení můžete vyzkoušet na https://vutbr.cz/studis.
  • Zápisový systém je otevřen vždy na začátku semestru viz Časová struktura akademického roku CESA a je nastaven tak, že si každý student může zapsat maximálně 2 sporty.
  • Studenti jsou povinni v době otevření zápisového modulu viz Časová struktura akademického roku CESA zrušit svoje registrace v IS, pokud přestanou mít zájem o zapsané hodiny volitelného předmětu nebo jim rozvrhové kolize neumožní zapsané hodiny TV navštěvovat a tak uvolnit místa pro další zájemce.
  • POZOR: Není možná prezenční registrace přímo do semestrální výuky na sportovištích!
  • V zápočtovém týdnu na konci každého semestru bude zapsaným studentům udělen zápočet/kredit (docházka + aktivní účast na výuce; povoleny 2 neomluvené absence; omluvy z výuky dle pokynů v kartě předmětu).
  • Současně s pokyny pro elektronický zápis si prostudujte Pokyny k platbě výše a postupujte podle nich.
  • Dodržujte uvedené termíny pro zápis i platby, v termínu neuhrazené registrace sportů budou zrušeny viz Časová stuktura akademického roku CESA!!!!
 • DOPORUČENÝ POSTUP PRO ODHLÁŠENÍ ze semestrální výuky

  • Odhlášení elektronicky zapsaných hodin TV v IS je možné individuálně,jen v době otevření modulu pro zápis. Využijte včas možnosti odhlášení a uvolněte místo dalším zájemcům.
  • Odhlášení zaplacených hodin, vrácení peněz na školní účet nebo vyřízení doplatků vyřizuje do konce 4. týdne výuky ve svých úředních hodinách paní Špinková (ředitelství CESA). Platbu lze vrátit pouze na stipendijní účet uvedený v IS a potvrzený na studijním oddělení příslušné fakulty.
  • Zrušení účasti v TV v průběhu semestru je možné u ředitele CESA školním emailem ze zdravotních důvodů (po předložení lékařské zprávy v případě úrazu, dlouhodobé nemoci, aj.). Formulář žádosti o zrušení TV.
  • Při rozvrhových kolizích v průběhu semestru lze po dohodě s vyučujícím provést výměnu navštěvovaných hodin v průběhu semestru.

Moderní sportovní areály

Výuka probíhá převážně v moderních sportovních areálech.

Sportovní areály

Odpovědnost: Ing. Jan Brada