Detail předmětu

Pohybové aktivity 1

CESA-SPA1Ak. rok: 2021/2022

Výuka je zaměřena na ukázky nácviku základních pohybových dovedností ve vybraných kolektivních hrách (volejbal, basketbal, florbal, softbal/baseball, futsal/malá kopaná/fotbal, frisbee, tenis, stolní tenis, badminton, rugby), na ukázky tréninkových prostředků potřebných pro rozvoj a udržení kondice, na ukázky kompenzačních cvičení vhodných pro kompenzaci jednostranného zatížení, na ukázky způsobů a forem monitoringu, aj. Student získá motorické dovednosti v oblasti kolektivních sportů a osvojí si dovednosti pro základní obsluhu zařízení pro monitoring.

Výsledky učení předmětu

Absolventi předmětu Pohybové aktivity 1 získají prostřednictvím vybraných kolektivních (týmových) sportů potřebné vědomosti i dovednosti o sportovních hrách (herní činnosti jednotlivce, formy a způsob kondiční přípravy, měření a testování, aj.). Absolvent předmětu bude schopen orientovat se v kolektivních sportech a v přístrojích a zařízeních vhodných pro jejich monitoring.
Písemným testem budou ověřeny získané znalosti.

Literatura

DOVALIL, J. (2008). Lexikon sportovního tréninku. 2. upr. vyd. Praha: Karolinum. (CS)
JANSA, P.; Dovalil, J. et al. (2009) Sportovní příprava. Praha: Q-art. (CS)
LEHNERT a kol.(2010) Trénink kondice ve sportu. FTK UP, Olomouc. (CS)
TÁBORSKÝ, F. a kol.: Základy teorie sportovních her. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007. - 128 s. ISBN 978-80-86317-48-9 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Seminář, cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení vychází z aktivní účasti studenta na jednotlivých výukových lekcích, z jeho aktivního zapojení do výuky. Kontrolovaná účast na cvičeních formou docházkových archů a odevzdání 2 semestrálních prací s krátkou prezentací – téma zadáno na úvodní hodině. Závěrečný písemný test prověřuje, zda je student schopen vysvětlit základní pojmy, poznatky, dát je do souvislostí a prakticky je využít.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Výuka je zaměřena na ukázky nácviku základních pohybových dovedností ve vybraných kolektivních hrách (volejbal, basketbal, florbal, softbal/baseball, futsal/malá kopaná/fotbal, frisbee, tenis, stolní tenis, badminton, rugby), na ukázky tréninkových prostředků potřebných pro rozvoj a udržení kondice, na ukázky kompenzačních cvičení vhodných pro kompenzaci jednostranného zatížení, na ukázky způsobů a forem monitoringu, aj. Student získá motorické dovednosti v oblasti kolektivních sportů a osvojí si dovednosti pro základní obsluhu zařízení pro monitoring.

1. Úvod do studia – obsah výuky, zkušební požadavky, BOZP; kolektivní sporty
2.– 12. Sporty: volejbal/plážový volejbal, basketbal/streetbal, florbal, softbal/baseball, futsal/malá kopaná/fotbal, frisbee, tenis, stolní tenis, badminton, rugby:
- ukázky nácviku základních pohybových dovedností,
- ukázky tréninkových prostředků,
- ukázky kompenzačních cvičení,
- formy a způsoby monitorování,
- exkurze do vybraných sportovních klubů,
- prezentace seminárních prací.
13. Vyhodnocení výuky, písemný test.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je absolvování ukázek kvalitního tréninkového procesu ve vybraných kolektivních (týmových) hrách na různých výkonnostních úrovních (začátečník, pokročilý, výkonnostní) a pochopení principů těchto pohybových činností s následnou aplikací do sportovních technologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky probíhá formou vedení prezence (evidence docházky) a aktivní účastí ve výuce. Povoleny 2 neomluvené absence. Náhrada absencí v hodinách garanta sportu. Prezence 2 semestrálních prací zadaných na úvodní lekci (6. a 11. výukový týden).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš